25 Cdo 791/2001
Datum rozhodnutí: 13.06.2001
Dotčené předpisy:
25 Cdo 791/2001

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobkyně A. H. proti žalované České republice - Ministerstvu spravedlnosti se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení 3.500.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku - Místku pod sp. zn. 16 C 87/99, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. srpna 2000 č.j. 9 Co 495/2000 - 27, takto:I. Řízení o dovolání žalobkyně se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud ve Frýdku - Místku usnesením ze dne 7. 4. 2000 č. j. 16 C 87/99 - 19 zastavil podle § 43 odst. 2 o.s.ř. řízení o zaplacení 3.500.000,- Kč s příslušenstvím a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalobkyně Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 29. 8. 2000 č. j. 9 Co 495/2000 - 27 usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto usnesení podala žalobkyně dne 6. 12. 2001 dovolání.

Podle ustanovení části dvanácté hlavy I bodu 17 zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (1. 1. 2001) nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (tj. podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000).

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po přezkoumání věci dospěl k závěru, že v dané věci brání rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 240 odst. l věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podle § 241 odst. l věty první o.s.ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem, pokud sám nemá právnické vzdělání. Podle odst. 2 věty druhé tohoto ustanovení nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští (§ 236 odst. 1 o.s.ř.). Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 24l odst. l o.s.ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

V dané věci podala žalobkyně dovolání proti usnesení odvolacího soudu, aniž byla při tomto úkonu zastoupena advokátem. Usnesením soudu prvního stupně ze dne 7. 12. 2000 č. j. 16 C 87/99 - 31, jež jí bylo doručeno do vlastních rukou dne 12. 12. 2000, byla žalobkyně vyzvána, aby si ve lhůtě 8 dnů zvolila advokáta pro dovolací řízení, a současně byla poučena o tom, že nebude-li výzva splněna, bude dovolací řízení zastaveno. K této výzvě žalobkyně okresnímu soudu sdělila, že sama má právnické vzdělání, avšak toto své tvrzení nedoložila, přestože k tomu byla vyzvána přípisem tohoto soudu ze dne 21. 12. 2000, jež jí byl doručen dne 28. 12. 2000, a dalším přípisem ze dne 24. 1. 2001, doručeným jí dne 29. 1. 2001.

Vzhledem k tomu, že nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 24l odst. l o.s.ř. nebyl ani dodatečně odstraněn, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil (§ 104 odst. 2 a § 243c o.s.ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. l, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c/ o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 13. června 2001

JUDr. Olga P u š k i n o v á, v. r.

předsedkyně senátu