25 Cdo 789/2009
Datum rozhodnutí: 19.03.2009
Dotčené předpisy:

25 Cdo 789/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobce P. P., proti žalovaným 1) České republice Ministerstvu spravedlnosti, a 2) T. H., soudci O. s. P., o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 20 C 91/2005, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. prosince 2006, č. j. 35 Co 569/2006-44, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Městský soud v Praze usnesením ze dne 12. 12. 2006, č. j. 35 Co 569/2009-44, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 16. 2. 2006, č. j. 20 C 91/2005-25, kterým bylo podle § 43 odst. 2 o. s. ř. vůči druhému žalovanému odmítnuto podání žalobce doručené soudu dne 20. 9. 2005 ve spojení s podáním ze dne 25. 1. 2006 a rozhodnuto o náhradě nákladů řízení. Odvolací soud současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.


V podání nazvaném dovolání, obsahujícím mnoho hrubých nadávek a invektiv, se žalobce domáhal zrušení shora uvedeného usnesení odvolacího soudu a žádal určení advokáta ex offo pro vypracování dovolání .


Nejvyšší soud jako soud dovolací (§10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že nejsou splněny podmínky dovolacího řízení.


Podle § 241 odst. l věty první, o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.


Podle § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř. odstavec 1 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Podle § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.


Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc, a dovolání bylo touto osobou sepsáno. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání rozhodnout.


V dané věci podal žalobce dovolání, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem, a nebylo prokázáno ani tvrzeno, že by sám měl právnické vzdělání. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 19. 4. 2007, č. j. 20 C 91/2005-72, byl návrh žalobce na ustanovení zástupce pro dovolací řízení zamítnut. Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 12. 6. 2007, č.j. 35 Co 254/2007-81, bylo uvedené usnesení soudu prvního stupně potvrzeno.


Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 1. 8. 2008, č. j. 20 C 91/2005-114, byl žalobce vyzván, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, s poučením, že pokud tak do 15 dnů od doručení usnesení neučiní, dovolací soud řízení zastaví. Na tuto výzvu žalobce reagoval žádostí o prodloužení lhůty. Přípisem ze dne 11. 11. 2008 mu byla lhůta prodloužena do 30. 11. 2008. Dalšími podáními žalobce opětovně opakovaně žádal o určení advokáta ex offo .


Vzhledem k tomu, že žádost žalobce o ustanovení zástupce pro dovolací řízení byla pravomocně zamítnuta a žalobce si dosud právního zástupce pro dovolací řízení nezvolil a nedostatek povinného zastoupení ani dodatečně neodstranil, ačkoliv byl poučen o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení i o důsledcích nesplnění této podmínky, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2, věty třetí, o. s. ř. zastavil, aniž bylo třeba se zabývat otázkou dalších náležitostí podaného dovolání.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. l a § 146 odst. 2 věty první, o. s. ř., když žalobce nemá na náhradu nákladů dovolacího řízení právo a žalovaným náklady v dovolacím řízení nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 19. března 2009


JUDr. Robert Waltr, v. r.


předseda senátu