25 Cdo 766/2014
Datum rozhodnutí: 16.06.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.25 Cdo 766/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Vojtkem v právní věci žalobce M. B. , proti žalovanému Mgr. A. Z. , advokátovi se sídlem v Hranicích, Masarykovo nám. 122, o 63.475,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 12 C 74/2011, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 26. dubna 2013, č. j. 69 Co 159/2013-69, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:
Krajský soud v Ostravě pobočka v Olomouci usnesením ze dne 26. 4. 2013, č. j. 69 Co 159/2013-69, potvrdil usnesení Okresního soudu v Přerově ze dne 4. 3. 2013, č. j. 12 C 74/2011-61, jímž Okresní soud v Přerově pro nezaplacení soudního poplatku zastavil řízení, ve kterém se žalobce domáhal náhrady škody ve výši 63.475,- Kč s příslušenstvím.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, které vzal zpět podáním doručeným Okresnímu soudu v Přerově 5. 2. 2014.

Vzhledem k tomuto procesnímu úkonu dovolatele Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle § 243c odst. 3 věty druhé za použití § 243f odst. 2 o.s.ř. dovolací řízení zastavil. Postupoval přitom podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 (srov. čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb.), neboť dovoláním napadené usnesení odvolacího soudu bylo vydáno 26. 4. 2013.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243c odst. 3 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř., neboť žalobce sice z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, avšak žalovanému v tomto řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 16. června 2014

JUDr. Petr Vojtek předseda senátu