25 Cdo 729/2007
Datum rozhodnutí: 21.03.2007
Dotčené předpisy:

25 Cdo 729/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., v právní věci žalobce B. V., proti žalované České republice - Ministerstvu práce a sociálních věcí, o návrhu na obnovu řízení, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 14 C 95/2003, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. září 2005, č. j. 39 Co 358/2005-55, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne 5. 5. 2005, č. j. 14 C 95/2003-48, odmítl podání žalobce ze dne 24. 9. 2003, doplněné dne 9. 11. 2004, a rozhodl o náhradě nákladů řízení.


K odvolání žalobce Městský soud v Praze usnesením ze dne 27. 9. 2005, č. j. 39 Co 358/2005-55, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.


Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání prostřednictvím advokáta, aniž doložil plnou moc pro dovolací řízení. V dovolání namítá, že odvolací soud se v odůvodnění omezil na vyloženě formální zdůvodnění odmítnutí návrhu žalobce na obnovu řízení a že soudy obou stupňů nerozhodovaly tak, jak jim ukládá čl. 36 Listiny základních práv a svobod. Navrhuje proto, aby Nejvyšší soud usnesení soudů obou stupňů zrušil a vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení.


Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po zjištění, že dovolání, které bylo proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o.s.ř., dospěl k závěru, že v dané věci brání rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení.


Opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu je dovolání. Podle ustanovení § 240 odst. 1 věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podle ustanovení § 241 odst. 2 věty první o.s.ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Podle ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, § 21a nebo § 21b o.s.ř., která má právnické vzdělání.


Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o.s.ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.


Z obsahu spisu vyplývá, že Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne 12. 2. 2004, č. j. 14 C 95/2003-18a, ustanovil žalobci k ochraně jeho zájmů ve věci návrhu na obnovu řízení JUDr. O. S., advokáta. Usnesením téhož soudu ze dne 7. 11. 2006, č. j. 14 C 95/2003-63, byli žalobce a advokát JUDr. O. S. vyzváni, aby ve lhůtě 3 dnů od doručení tohoto usnesení předložili plnou moc pro dovolací řízení nebo aby v téže lhůtě žalobce doložil splnění podmínky povinného zastoupení advokátem v rámci dovolacího řízení. Současně byl žalobce poučen, že nebude-li ve stanovené lhůtě předložena plná moc, soud dovolací řízení zastaví. Přípisem ze dne 29. 11. 2006 sdělil advokát JUDr. O. S. soudu prvního stupně, že dovolání sepsal na žádost žalobce, přestože mu plná moc udělena nebyla, a že tedy žalobce v dovolacím řízení v dané věci nezastupuje. K tomuto přípisu byl přiložen záznam ze schůzky JUDr. O. S. s žalobcem, datovaný dnem 29. 11. 2006, z něhož vyplývá, že žalobce má za to, že splňuje podmínky pro bezplatné zastoupení advokátem podle § 30 o.s.ř., a vznáší požadavek na bezplatné ustanovení zástupce pro podání dovolání.


Účinky rozhodnutí o ustanovení zástupce účastníku řízení podle § 30 o.s.ř. (usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 12. 2. 2004, č. j. 14 C 95/2003-18a) zanikly okamžikem právní moci rozhodnutí, kterým bylo nalézací řízení skončeno, tedy právní mocí usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 9. 2005, č. j. 39 Co 358/2005-55. V posuzovaném případě tedy podal žalobce dovolání proti usnesení odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byl zastoupen advokátem, a nebylo prokázáno (ani tvrzeno), že by sám měl právnické vzdělání. Nedostatek výše uvedené podmínky řízení nebyl přes výzvu odstraněn žalobci ustanovený advokát pro nalézací řízení na výzvu soudu plnou moc pro dovolací řízení nepředložil a ani žalobce sám tento nedostatek neodstranil (nevznesl ani řádný požadavek na ustanovení advokáta adresovaný soudu).


Vzhledem k tomu, že nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. nebyl ani přes poučení odstraněn, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil, aniž bylo třeba se zabývat otázkou dalších náležitostí podaného dovolání.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř. (per analogiam), neboť žalobce s ohledem na výsledek dovolacího řízení nemá na náhradu nákladů dovolacího řízení právo a žalované v tomto řízení žádné náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. března 2007


JUDr. Petr Vojtek, v. r.


předseda senátu