25 Cdo 696/2004
Datum rozhodnutí: 29.04.2004
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
25 Cdo 696/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobce A. K., proti žalované Okresní správě sociálního zabezpečení v D., o náhradu škody, vedené u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 4 C 199/2002, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 7. ledna 2004, č. j. 12 Co 593/2003 - 83, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Domažlicích rozsudkem ze dne 8. 9. 2003, č. j. 4 C 199/2002 - 65, zamítl žalobu, jíž se žalobce domáhal náhrady škody způsobené mu nesprávným úředním postupem žalované, a rozhodl o náhradě nákladů řízení.K odvolání žalobce Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 7. 1. 2004, č. j. 12 Co 593/2003 - 83, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.Proti tomuto rozsudku podal žalobce dovolání, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem. Namítá, že řízení před soudy obou stupňů trpí formálními a procesními vadami, a odvolacímu soudu vytýká, že jeho rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci, že vychází ke skutkového zjištění, které nemá podle obsahu spisu v podstatné části oporu v provedeném dokazování, a že řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Navrhl, aby rozsudky soudů obou stupňů byly zrušeny a aby věc byla vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení.Nejvyšší soud ČR jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) postupoval podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 1. 2001 a dospěl k závěru, že v dané věci brání rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení ve smyslu ust. § 241 odst. 1 věty druhé o. s. ř.

Opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu je dovolání. Podle ust. § 240 odst. 1 věty první o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podle ust. § 241 odst. l věty první o. s. ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Podle § 241 odst. 2 o. s. ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, § 21a nebo § 21b, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Okresní soud v Domažlicích usnesením ze dne 24. 2. 2004, č. j. 4 C 199/2002 - 88, doručeným žalobci dne 5. 3. 2004, dovolatele vyzval, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení doložil plnou moc advokáta, který jej zastupuje v řízení o dovolání, neboť ve smyslu ust. § 241 o. s. ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem, a dále jej poučil o tom, že nebude-li tento nedostatek povinného zastoupení odstraněn, dovolací soud dovolací řízení podle § 234c odst. 1 a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř. zastaví.

Přestože byl žalobce o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení poučen, advokáta si ani dodatečně nezvolil, a netvrdil, že by sám měl právnické vzdělání.

Vzhledem k tomu, že nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ust. § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. nebyl ani přes poučení odstraněn, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil, aniž bylo třeba se zabývat otázkou dalších náležitostí podaného dovolání a otázkou jeho přípustnosti.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. l a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. dubna 2004

JUDr. Olga Puškinová, v. r.

předsedkyně senátu