25 Cdo 686/2010
Datum rozhodnutí: 27.04.2010
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.
25 Cdo 686/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobkyně I. H., proti žalovanému O. P., o zaplacení 174.568,- Kč, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně pobočky ve Valašském Meziříčí pod sp. zn. 17 C 57/2004, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. března 2009, č. j. 56 Co 345/2008-204, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud ve Vsetíně pobočka ve Valašském Meziříčí rozsudkem ze dne 23. 4. 2008, č. j. 17 C 57/2004-161, uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobkyni 174.568,- Kč a rozhodl o náhradě nákladů řízení ve vztahu mezi účastníky a vůči státu. K odvolání žalovaného Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 31. 3. 2009, č. j. 56 Co 345/2008-204, rozsudek soudu prvního stupně ve vyhovujícím výroku ohledně 170.807,- Kč potvrdil, ohledně 3.761,- Kč jej změnil tak, že v tomto rozsahu žalobu zamítl, a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení ve vztahu mezi účastníky a vůči státu. Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný vlastnoručně psané dovolání.

Nejvyšší soud jako soud dovolací vzhledem k ustanovení článku II bodu 12. zákona č. 7/2009 Sb. o dovolání rozhodoval podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 30. 6. 2009 (dále jen o.s.ř. ), a po zjištění, že dovolání, které bylo proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o.s.ř., dospěl k závěru, že v dané věci brání rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle § 241 odst. 2 o.s.ř. odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Podle odst. 4 dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o.s.ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

V posuzované věci žalovaný podal vlastnoručně psané dovolání, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem, a nebylo prokázáno (ani tvrzeno), že by sám měl právnické vzdělání. Usnesením Okresního soudu ve Vsetíně pobočka ve Valašském Meziříčí ze dne 20. 8. 2009, č. j. 17 C 57/2004-216 (stejnopis doručen dne 28. 8. 2009), byl žalovaný vyzván, aby si pro podání dovolání zvolil zástupce z řad advokátů, jehož prostřednictvím podá řádné dovolání; byl zároveň poučen, že nebude-li ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení tohoto usnesení předložena plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Žalovaný na tuto výzvu nereagoval a nedostatek povinného zastoupení ani do současné doby neodstranil, ačkoliv byl poučen o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení i o důsledcích nesplnění této podmínky.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil, aniž se mohl zabývat otázkou dalších náležitostí podaného dovolání.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 věty první a § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. dubna 2010

JUDr. Petr Vojtek, v. r.
předseda senátu