25 Cdo 677/2017
Datum rozhodnutí: 24.02.2017
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř.25 Cdo 677/2017


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Roberta Waltra a JUDr. Ivany Tomkové v právní věci žalobců a) Mgr. P. K. a b) K. M. , obou zastoupených Mgr. Luďkem Voigtem, advokátem se sídlem v Praze 6, Bělohorská 185/163 (pobočka), proti žalovanému A. V., IČO: 68141424, místem podnikání v Rakovníku, Sadová 2421, zastoupenému JUDr. Michalem Špirkem, advokátem se sídlem v Rakovníku, Vysoká 92 , o náhradu škody, vedené u Okresního soudu Praha - západ pod sp. zn. 6 C 176/2013, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 22. 6. 2016, č. j. 25 Co 170/2016-190, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 22. 6. 2016, č. j. 25 Co 170/2016-190, není podle § 237 o. s. ř. přípustné, neboť nejsou splněny podmínky přípustnosti v tomto ustanovení uvedené.

Odvolací soud založil své rozhodnutí na zjištění, že žalovaný na základě smlouvy o dílo zhotovil koupelnu a kotelnu v domě žalobců včetně veškerých přípravných prací, obložení a zabudování zařizovacích předmětů (sprchového koutu, umyvadla, WC) a položení dlažeb. Po předání díla bylo zjištěno poškození stěny přiléhající ke sprchovému koutu nasáknutím vody a následným napadením dřevěných konstrukcí domu dřevokaznými houbami, a to z důvodu neutažení lemovací misky odpadu a nedostatku v těsnění v lůžku pod touto miskou; navíc nebyl proveden hydroizolační nátěr okolo koupelny. Pro porušení právní povinnosti zhotovitele díla dovodil soud odpovědnost žalovaného za škodu spočívající v nákladech vynaložených na sanaci, demontáž a uvedení koupelny do předešlého stavu. Dovolací námitky žalovaného zpochybňují skutková zjištění, která vyplývají z provedených důkazů a z nichž odvolací soud vyšel, a postrádají tak charakter právní otázky, kterou by měl dovolací soud řešit (§ 241a odst. 1 o. s. ř.), resp. nesměřují k právnímu posouzení věci odvolacím soudem, nýbrž proti skutkovým závěrům, čímž však nelze přípustnost dovolání podle § 237 o. s. ř. založit. Dovolatel předkládá vlastní představu o příčině vzniku škody a o okamžiku, kdy žalobci zjistili vlhkost a zatékání v koupelně, z čehož vyvozuje vlastní právní závěry o řádném dodání díla, porušení právní povinnosti a zavinění žalobců na vzniku škody tím, že vadu díla řádně nereklamovali. Tímto však - stejně jako dalšími rozsáhlými námitkami o výši škody a o účelovosti vynaložených nákladů na sanaci a opravu koupelny - přípustnost dovolání úspěšně založit nelze, neboť dovolání může být přípustné pouze pro řešení otázek právních. Z tohoto pohledu není napadené rozhodnutí v rozporu s rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 24. 3. 2010, sp. zn. 30 Cdo 677/2010, na který dovolatel poukazuje a který však řeší otázku potřebného rozsahu dokazování v řízení o omezení způsobilosti fyzické osoby k právním úkonům podle § 10 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to navíc za odlišné procesní úpravy přípustnosti dovolání, tj. podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2012.

Ani dovolatelem vymezená otázka hmotného práva, zda objednatel díla může úspěšně uplatnit vůči zhotoviteli díla nárok na náhradu škody vzniklé v důsledku vady díla, o které ačkoliv objednatel věděl, řádně ji nereklamoval a vědomě si tuto předvídatelnou škodu vadou nechal způsobit s návrhem na odklon od rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 30. 3. 2011, sp. zn. 23 Cdo 4379/2008, není způsobilá založit přípustnost dovolání, neboť v ní dovolatel opětovně konstruuje jiný závěr o skutkovém stavu (objednatel o vadě věděl a řádně ji u zhotovitele nereklamoval), než k jakému dospěly soudy obou stupňů (žalobci jako objednatelé poté, co vadu zjistili, ji žalovanému oznámili, ten reklamaci odmítl).

Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., neboť dovolání žalovaného bylo odmítnuto a žalobcům žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 24. února 2017

JUDr. Petr Vojtek předseda senátu