25 Cdo 61/2014
Datum rozhodnutí: 26.02.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.25 Cdo 61/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců Mgr. Miloše Póla a JUDr. Roberta Waltra, v právní věci žalobkyně D. L., proti žalované MUDr. M. S. , o 24.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp.zn. 5 C 98/2011, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. února 2013, č.j. 44 Co 65/2013 47, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.)

V dovolacím řízení platí (§ 241 odst. 1 o.s.ř.), že dovolatel musí být, nemá-li sám právnické vzdělání, zastoupen advokátem, kterým také musí být sepsáno dovolání. Vzhledem k tomu, že podmínka povinného zastoupení dovolatelky advokátem, která je zvláštní podmínkou dovolacího řízení, nebyla v době podání dovolání splněna, byla dovolatelka vyzvána usnesením Okresního soudu v Prostějově ze dne 13.9.2013, 5 C 98/2011 74, aby si advokáta zvolila a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání, a to ve lhůtě 30 dnů od doručení citovaného usnesení. Dovolatelka byla současně poučena o následcích nevyhovění výzvě. Toto usnesení bylo dovolatelce doručeno 17.9.2013, aniž na ně adekvátně reagovala plná moc advokáta předložena nebyla a dovolatelka, která sama nemá právnické vzdělání, nebyla s žádostí o jeho ustanovení úspěšná (viz usnesení Okresního osudu v Prostějově ze dne 23.5.2013, č.j. 5 C 98/2011 57).

Nejvyšší soud s ohledem na to, že nebyla splněna podmínka, bez které nelze v dovolacím řízení pokračovat, dovolací řízení zastavil (§ 243c odst. 3 a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. února 2014
JUDr. Marta Škárová předsedkyně senátu