25 Cdo 6070/2016
Datum rozhodnutí: 30.01.2017
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř.
25 Cdo 6070/2016 25 Cdo 431/2017 25 Cdo 432/2017U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudkyň JUDr. Ivany Tomkové a JUDr. Marty Škárové v právní věci žalobce F. M. , proti žalované M. W. , o nejasné podání, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 4 Nc 4004/2014, o dovoláních žalobce proti usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 18. 2. 2016, č. j. 21 Co 35/2016-66, ze dne 21. 10. 2015, č. j. 21 Co 163/2015-43, a ze dne 21. 10. 2015, č. j. 21 Co 250/2015-46, takto:

I. Řízení o dovoláních žalobce proti usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 18. 2. 2016, č. j. 21 Co 35/2016-66, ze dne 21. 10. 2015, č. j. 21 Co 163/2015-43, a ze dne 21. 10. 2015, č. j. 21 Co 250/2015-46, se zastavují .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:
Žalobce, nezastoupený advokátem, podal dovolání proti usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 18. 2. 2016, č.j. 21 Co 35/2016-66, a ze dne 21. 10. 2015, č. j. 21 Co 250/2015-46, jimiž byla potvrzena usnesení Okresního soudu ve Znojmě ze dne 6. 1. 2016, č. j. 4 Nc 4004/2014-59, a ze dne 17. 8. 2015, č. j. 4 Nc 4004/2014-30. Těmito usneseními Okresního soudu ve Znojmě bylo rozhodnuto, že žalobci se nepřiznává osvobození od soudních poplatků pro řízení, včetně řízení dovolacího, a neustanovuje se mu zástupce z řad advokátů. Žalobce, nezastoupený advokátem, podal rovněž dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21. 10. 2015, č. j. 21 Co 163/2015-43, jímž bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu ve Znojmě ze dne 26. 5. 2015, č. j. 4 Nc 4004/2014-9, kterým bylo rozhodnuto, že podání žalobce ze dne 18. 12. 2014 se odmítá.

Podle § 241 odst. 1 věty první a odst. 2 písm. a) o. s. ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem, to neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však není možno věc meritorně rozhodnout. Jak vyplývá z ustanovení § 241 odst. 4 o. s. ř., požadavek povinného zastoupení není naplněn jen tím, že si dovolatel zvolí zástupcem advokáta (popř. je mu ustanoven soudem). Součástí povinného zastoupení je i to, že dovolání musí být sepsáno tímto advokátem.

V daném případě podal žalobce dovolání nezastoupen advokátem a ze spisu nevyplývalo, že by měl právnické vzdělání. Jeho žádosti o přiznání osvobození od soudních poplatků nebylo soudy obou stupňů vyhověno a rovněž byla zamítnuta žádost žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Vzhledem k tomu, že žalobce v dovolacím řízení zákonem stanoveným způsobem zastoupen není a po pravomocném zamítnutí jeho žádosti o ustanovení zástupce mu musí být dána časově ohraničená možnost, aby si zastoupení advokátem obstaral, Okresní soud ve Znojmě jej usneseními ze dne 22. 4. 2016, č. j. 4 Nc 4004/2014-70, a ze dne 1. 12. 2016, č. j. 4 Nc 4004/2014-91, opakovaně vyzval, aby ve lhůtě 30 dnů od doručení usnesení doplnil a upřesnil svoje podání tak, aby splňovalo náležitosti dovolání ve smyslu § 241a odst. 2 o. s. ř., a aby si zvolil pro podání dovolání zástupcem advokáta, jehož prostřednictvím podá řádné dovolání. Současně ho poučil, že nevyhoví-li výzvě, bude podání odmítnuto a odmítnutím podání je řízení skončeno. Přestože soud prvního stupně v těchto výzvách poučil žalobce pouze o následku odmítnutí dovolání pro vady a nikoliv též o zastavení dovolacího řízení z důvodu absence povinného zastoupení advokátem, splňují tyto výzvy podmínku řádného poučení ve smyslu § 241 odst. 1, 2 a 4 o. s. ř. ve vztahu k § 104 odst. 2 o. s. ř., poněvadž žalobci z jejich obsahu bylo dostatečně zřejmé, že jeho dovolání trpí vadami, že není zastoupen advokátem a že o jeho dovolání proto nebude meritorně rozhodnuto (srov. nález Ústavního soudu ze dne 1. 10. 2015, sp. zn. III. ÚS 2789/15). Dovolatel na výzvu soudu reagoval podáními ze dne 30. 4. 2016 (č. l. 71) a ze dne 16. 12. 2016 (č. l. 92), v nichž znovu žádal o přiznání osvobození od soudních poplatků, o ustanovení zástupce z řad advokátů a projednání věci soudem prvního stupně. K odstranění nedostatku podmínky povinného zastoupení ve smyslu ustanovení § 241 odst. 1 a odst. 4 o. s. ř. tedy nedošlo.

Protože povinné zastoupení dovolatele je procesní podmínkou dovolacího řízení, jejíž nedostatek brání věcnému rozhodnutí o dovolání (§241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 241b odst. 2 o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 věty první a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. s tím, že žalovanému žádné prokazatelné náklady v souvislosti s dovolacím řízením nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. ledna 2017
JUDr. Petr Vojtek předseda senátu