25 Cdo 587/2010
Datum rozhodnutí: 27.04.2010
Dotčené předpisy:
25 Cdo 587/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce J. K. , proti žalované České republice Magistrátu města Frýdek Místek , se sídlem ve Frýdku Místku, Radniční 1149, o zaplacení 120.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku Místku pod sp. zn. 40 C 289/2007, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. prosince 2008, č.j. 11 Nc 40/2008-68, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 19. prosince 2008, č.j. 11 Nc 40/2008-68, rozhodl o námitce podjatosti, vznesené žalobcem, tak, že soudkyně Okresního soudu ve Frýdku Místku JUDr. Marcela Vlčková a JUDr. Jitka Bartoszová, Ph.D., nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodování v právní věci vedené u Okresního soudu ve Frýdku Místku pod sp. zn. 40 C 289/2007.

Proti tomuto usnesení podal žalobce dovolání a navrhl, aby usnesení Krajského soudu v Ostravě bylo zrušeno v celém rozsahu.

Vzhledem k tomu, že dovoláním napadené usnesení bylo vydáno dne 19. prosince 2008, Nejvyšší soud rozhodl o dovolání podle dosavadních předpisů (tj. podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. 7. 2009 srov. bod 12 čl. II zákona č. 7/2009 Sb.).

Protože projednání dovolání proti usnesení nadřízeného soudu o námitce podjatosti brání neodstranitelný nedostatek podmínky řízení, spočívající v nedostatku funkční příslušnosti soudu (srov. např. stanovisko pléna Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 48 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, ročník 1996, a usnesení téhož soudu ze dne 31. 7. 1997, sp. zn. 2 Cdon 30/97, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 14, ročník 1997, pod č. 112), Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě zastavil (§ 104 odst. 1, § 243c odst. 1 o.s.ř.). Podle § 243c odst. 2 o.s.ř., ve znění účinném od 23. 1. 2009 (část první, čl. II, bod 12, část věty za středníkem zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb. , občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony), obsahuje odůvodnění pouze stručný výklad důvodů, pro které bylo dovolací řízení zastaveno.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. l a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. dubna 2010

JUDr. Marta Škárová, v. r.
předsedkyně senátu