25 Cdo 5634/2016
Datum rozhodnutí: 22.02.2017
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř.25 Cdo 5634/


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobců a) R. M. a b) V. M. , zastoupených Mgr. Liborem Valentou, advokátem se sídlem v Brně, Křížová 96/18, proti žalovanému Ing. P. B. , o 53.989 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 8 C 156/2005, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 28. 6. 2016, č. j. 17 Co 132/2014-522, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Žalobci jakožto nájemci požadují na pronajímateli náhradu škody spočívající v nákladech vynaložených v souvislosti s dočasným přestěhováním do náhradního bytu a s vyšším nájemným v náhradním bytě. Proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 28. 6. 2016, č. j. 17 Co 132/2014-522, jímž byl potvrzen rozsudek ze dne 17. 2. 2014, č. j. 8 C 156/2005-490, kterým Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou žalobu zamítl, podali žalobci dovolání s tím, že odvolací soud se odchýlil od ustálené rozhodovací praxe při posouzení příčinné souvislosti a tato právní otázka má být posouzena jinak. Namítají, že byt museli opustit kvůli stavebním pracím, které pronajímatel s cílem modernizace celého domu zajistil, kvůli tomu jejich byt nebyl obyvatelný, což ostatně žalovaný věděl. Závěr odvolacího soudu o pouze sníženém komfortu bydlení v období oprav domu považují za chybný.

Rozhodnutí odvolacího soudu vychází ze skutkového závěru, že nebylo prokázáno, že by příčinou přestěhování žalobců do jiného bytu v období stavebních prací v domě bylo protiprávní jednání žalovaného. Z obsahu dovolání se podává, že žalobci namítají nesprávné posouzení vztahu příčinné souvislosti mezi tvrzenou škodou a stavebními pracemi v domě. Porušení právní povinnosti žalovaného spatřují v tom, že žalovaný neměl jejich souhlas se stavebními pracemi v domě. Popisují okolnosti, pro něž byt opustili, a s poukazem na některá rozhodnutí dovolacího a odvolacího soudu, jež se týkají řešení vztahu mezi nájemci a pronajímatelem, dovozují, že měli vážné důvody opatřit si náhradní bydlení.

Avšak otázka existence příčinné souvislosti je otázkou skutkovou, neboť se v řízení zjišťuje, zda tvrzená škodná událost a vznik škody jsou ve vzájemném poměru příčiny a následku (srov. např. rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 21. 2. 2002, sp. zn. 21 Cdo 300/2001, a ze dne 6. 11. 2007, sp. zn. 25 Cdo 3334/2006, publikované pod C 1025 a C 5514 v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, C. H. Beck, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 9. 2006, sp. zn. 25 Cdo 2398/2005). Příčinná souvislost se nepředpokládá, nýbrž musí být prokázána, a v tomto směru jde o otázku skutkových zjištění. Právní posouzení příčinné souvislosti spočívá ve stanovení, mezi jakými skutkovými okolnostmi má být její existence zjišťována. V daném případě tedy šlo o otázku příčinné souvislosti mezi konkrétním jednáním žalovaného a náklady vynaloženými žalobci v souvislosti s jejich přestěhováním. Závěr odvolacího soudu, že výdaje, jejichž náhradu žalobci požadují, neměly příčinu v protiprávním jednání žalovaného, vychází ze skutkových zjištění. Je-li dovoláním zpochybňován zjištěný skutkový stav, aniž je dovolacímu přezkumu předložena otázka právní, na jejímž vyřešení závisí napadené rozhodnutí (§ 241a odst. 1 o. s. ř.), nemůže být dovolání podle § 237 o. s. ř. přípustné.

Nejvyšší soud proto dovolání žalobců podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. února 2017
JUDr. Marta Škárová předsedkyně senátu