25 Cdo 5627/2015
Datum rozhodnutí: 26.01.2016
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř., § 243c odst. 3 o. s. ř.25 Cdo 5627/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Martou Škárovou v právní věci žalobce pana V. , proti neoznačenému žalovanému, o náhradu škody, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 1 Nc 2014/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. května 2015, č. j. 3 Co 65/2015-9, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 6. května 2015, č. j. 3 Co 65/2015-9, odmítl odvolání proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 6. února 2015, jímž bylo odmítnuto podání žalobce označené jako žaloba na náhradu škody, a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce dovolání, aniž splnil podmínku povinného zastoupení advokátem.

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. října 2015, č. j. 1 Nc 2014/2014-16, byl žalobce vyzván, aby asi zvolil zástupce z řad advokátů, který dovolání sepíše, bude jej v dovolacím řízení zastupovat a aby předložil jemu udělenou plnou moc s tím, aby zvolený advokát doplnil dovolání podané dne 18. září 2015. Žalobci se usnesením dostalo poučení o následcích nesplnění výzvy, přesto ani dodatečně nedostatek uvedené podmínky dovolacího řízení nenapravil.

Absence povinného právního zastoupení dovolatele je nedostatkem podmínky řízení, který se nepodařilo odstranit. Nejvyšší soud proto dovolací řízení zastavil (§ 243c odst. 3, § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 26. ledna 2016
JUDr. Marta Škárová
předsedkyně senátu