25 Cdo 5402/2014
Datum rozhodnutí: 12.01.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.25 Cdo 5402/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Martou Škárovou v právní věci žalobkyně PROSPER spoločnosti s ručením obmedzeným Humenné , se sídlem Vaľaškovce, Humenné 066 01, IČO: 31 678 289, proti žalovanému J. B., zastoupenému JUDr. Vladimírem Kašparem, advokátem se sídlem v Liberci, Na Poříčí 116/5, o 1,115.060,00 Kč, vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 27 C 54/2003, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci ze dne 21. března 2014, sp. zn. 35 Co 246/2013-351, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Krajský soud v Ústí nad Labem pobočka v Liberci usnesením ze dne 21. března 2014, č. j. 33 Co 264/2013-351 potvrdil usnesení Okresního soudu v Liberci ze dne 15. února 2013, č. j. 27 C 54/2013-327, jímž bylo zastaveno řízení o zaplacení cestovních nákladů motorovým vozidlem za období od 14. do 23. dubna 2002 v částce 6.872,- Kč a o vrácení poplatku exekutorovi ve výši 3.962,- Kč (výrok I.), a ve zbývající části ohledně částek 140.052,- Kč a 6.872,- Kč rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a věc v tomto rozsahu vrátil okresnímu soudu k dalšímu řízení (výrok II.).

Proti výroku II. tohoto usnesení podala žalobkyně dovolání prostřednictvím svého jednatele, jež bylo sepsáno bez povinného zastoupení advokátem.

Okresní soud v Liberci usnesením ze dne 3. června 2014 vyzval žalobkyni, aby si pro dovolací řízení v této věci zvolila advokáta, předložila soudu jeho plnou moc a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání, které musí být advokátem sepsáno a podepsáno, případně aby doložila doklad o právnickém vzdělání svého jednatele s poučením, že pokud ve stanovené lhůtě nebude uvedený nedostatek odstraněn, bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatelka ani na základě učiněné výzvy nedostatek dovolání spočívající v povinném zastoupení advokátem neodstranila, ani nedoložila, že by její jednatel, jenž sepsal dovolání, měl právnické vzdělání.

Absence povinného zastoupení dovolatelky je nedostatkem podmínky dovolacího řízení, jenž se nepodařilo odstranit, Nejvyšší soud proto řízení v souladu s ust. § 243c odst. 3, § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (ust. § 243f odst. 3, věta druhá o. s. ř.)
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný. V Brně dne 12. ledna 2015 JUDr. Marta Škárová předsedkyně senátu