25 Cdo 5359/2016
Datum rozhodnutí: 28.11.2016
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.25 Cdo 5359/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Vojtkem v právní věci žalobkyně V. D. , proti žalované H. B. , zastoupené Mgr. Barborou Kovaříkovou, advokátkou se sídlem v Pardubicích, Sladkovského 767, o 146.619,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 117 C 64/2014, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. 10. 2015, č. j. 22 Co 316/2015-67, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Podání ze dne 10. 1. 2016 lze na základě výslechu žalobkyně mimo jednání, provedeného u Okresního soudu v Pardubicích dne 26. 2. 2016, považovat za dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. 10. 2015, č. j. 22 Co 316/2015-67.

Nejvyšší soud řízení o tomto dovolání podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatelka nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.) a nedostatek zastoupení ve lhůtě neodstranila ani po výzvě, kterou jí udělil soud při výše uvedeném výslechu spolu s poučením o procesních důsledcích. Ve spise je založena plná moc z roku 2013, kterou žalobkyně udělila advokátce JUDr. Janě Hladíkové zřejmě pro řízení vedené u téhož soudu pod sp. zn. 8 C 78/2012. V nyní projednávané věci žalobkyně nepodala dovolání řádně sepsané advokátem, o ustanovení zástupce nepožádala, pouze v přípise ze dne 30. 3. 2016 uvedla, že oslovila Mgr. Lukáše Blažka, advokáta se sídlem v Pardubicích, nám. Čs. legií 500, a žádá o zohlednění přípustného řešení pro stanovení nové dovolací lhůty k podání pro zvoleného zástupce, advokáta Mgr. Blažka. Plná moc pro tohoto advokáta však dosud nebyla dodána a zmeškání zákonem stanovené lhůty pro podání dovolání (§ 240 o. s. ř.) nelze prominout, nejedná se ani o případ ve smyslu § 241b odst. 3 o. s. ř.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 28. listopadu 2016

JUDr. Petr Vojtek
předseda senátu