25 Cdo 5146/2015
Datum rozhodnutí: 16.12.2015
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř., § 241b o. s. ř.25 Cdo 5146/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Martou Škárovou v právní věci žalobce R. K. , t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve věznici K., proti žalované České republice Vězeňské službě ČR, se sídlem v Praze 4, Soudní 1672/1a, o 1 500 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 10 C 133/2012-229, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. února 2015, č. j. 28 Co 368, 429/2014-285, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Odůvodnění:


Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 25. února 2015, č. j. 28 Co 368, 429/2014-285 potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 2. června 2014, č. j. 10 C 133/2012-229, ve spojení s doplňujícím usnesením ze dne 26. září 2014, č. j. 10 C 133/2012-261, jímž byla zamítnuta žaloba, kterou se žalobce domáhal zaplacení částky 1 500 000 Kč s příslušenstvím, a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.


Proti tomuto rozsudku podala JUDr. Jana Dvořáková Závodská, advokátka, jménem žalobce dovolání.


Podle ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř. může účastník podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení.


Podle ustanovení § 240 odst. 2 o. s. ř. zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout. Lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu.


Podle ust. § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy.


Podle ust. § 241b odst. 2 o. s. ř. není-li splněna podmínka uvedená v § 241, postupuje se obdobně podle § 104 odst. 2; to neplatí, bylo-li dovolání podáno opožděně, někým, kdo k dovolání není oprávněn, nebo směřuje-li proti rozhodnutí, proti němuž není dovolání podle § 238 přípustné.


Podle ust. § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Přitom zpravidla může pokračovat v řízení, ale nesmí rozhodnout o věci samé. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.


Podle ust. § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.


Rozsudek odvolacího soudu, žalobci doručený dne 30. března 2015, obsahoval řádné poučení o dovolání (§ 240 odst. 3 o. s. ř.). Dovolání proti rozsudku podala dne 24. dubna 2015 jménem žalobce JUDr. Jana Dvořáková Závodská, advokátka, prostřednictvím datové schránky. Protože zastoupení žalobce touto advokátkou, jež mu byla soudem ustanovena podle § 30 o. s. ř., skončilo dnem právní moci rozsudku odvolacího soudu, byl žalobce usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 7. července 2015, č. j. 10 C 133/2012-312, vyzván k odstranění nedostatku podmínky řízení, spočívající v chybějícím právním zastoupení, a byla mu určena lhůta k nápravě 10 dnů od doručení výzvy s poučením o následcích nesplnění výzvy. Rozhodnutí bylo dovolateli doručeno dne 14. července 2015. Podáním ze dne 14. července 2015 žalobce požádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 31. srpna 2015, č. j. 10 C 133/2012-334, které nabylo právní moci dne 22. září 2015, byla žádost žalobce zamítnuta. Dne 23. listopadu 2015 tak marně uplynula lhůta (ust. § 241b odst. 3 o. s. ř.) určená k odstranění nedostatku podmínky řízení. Vzhledem k tomu, že ani dodatečně v uvedené lhůtě nebyl nedostatek podmínky řízení odstraněn, Nejvyšší soud v souladu s ust. § 243f odst. 2, § 241b odst. 2, 3 a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř. řízení zastavil.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (ust. § 243f odst. 3, věta druhá o. s. ř.)


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 16. prosince 2015
JUDr. Marta Škárová předsedkyně senátu