25 Cdo 5007/2007
Datum rozhodnutí: 13.05.2008
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
25 Cdo 5007/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce Ing. F. T., proti žalované Ing. A. T., o 42.500,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 34 C 172/2002, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. března 2007, č. j. 22 Co 559/2006-61, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 10 rozsudkem ze dne 14. 6. 2006, č. j. 34 C 172/2002-44, zamítl žalobu, jíž se žalobce domáhal zaplacení částky 42.500,- Kč, a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalobce Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 29. 3. 2007, č. j. 22 Co 559/2006-61, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce vlastnoručně psané dovolání, v němž navrhuje, aby dovolací soud zrušil rozsudky soudů obou stupňů.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) dospěl k závěru, že rozhodnutí o dovolání brání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle § 241 odst. l věty první o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Toto ustanovení neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a) tohoto ustanovení, advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, nebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o.s.ř.).

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc, a dovolání bylo touto osobou sepsáno. Ustanovení § 241 o.s.ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Z obsahu spisu vyplývá, že žalobce byl usnesením Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 8. 8. 2007, č. j. 34 C 172/2002-69, vyzván, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání s tím, že pokud do 15 dnů ode dne doručení usnesení nebude podepsanému soudu předložena plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Žalobce, jemuž bylo toto usnesení doručeno dne 14. 9. 2007, reagoval přípisem doručeným soudu dne 21. 9. 2007, v němž opakuje svá tvrzení obsažená v dovolání, avšak výzvu k odstranění nedostatku povinného zastoupení nesplnil.

Přestože byl žalobce o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení poučen, advokáta si ani dodatečně nezvolil a netvrdí ani nedoložil, že by sám měl právnické vzdělání. Vzhledem k tomu, že nedostatek podmínky dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. nebyl ani přes poučení odstraněn, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce podle § 243c a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil, aniž bylo třeba se zabývat otázkou dalších náležitostí podaného dovolání.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. l a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř., neboť straně žalované žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. května 2008

JUDr. Petr Vojtek, v. r.

předseda senátu