25 Cdo 5005/2009
Datum rozhodnutí: 26.01.2010
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1,4 o. s. ř.25 Cdo 5005/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce M. F. , zastoupeného Nezávislou vyšetřovací komisí, odborovou organizací, proti žalované Č. r. Ministerstvo spravedlnosti, o náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené nezákonným rozhodnutím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 7 C 298/96-395, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. března 2009, č. j. 15 Co 1/2009-455, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :


Obvodní soud pro Prahu 4 rozsudkem ze dne 29. 2. 2008, č. j. 7 C 298/96-395, ve znění opravného usnesení ze dne 15. 10. 2008, č.j. 7 C 298/96-445, uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci 188.677,22 Kč s 19 % úrokem z prodlení od 1. 3. 1996 do zaplacení, co do částky 19.811.322,78 Kč s přísl. žalobu zamítl a rozhodl o náhradě nákladů řízení.
K odvolání žalobce Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 17. 3. 2009, č. j. 15 Co 1/2009-455, rozsudek soudu prvního stupně v napadeném vyhovujícím výroku ohledně částky 50.000,- Kč s příslušenstvím a v zamítavém výroku ohledně částky 4.500.000,- Kč s příslušenstvím potvrdil. Ohledně částek 138.677,22 Kč a 15.311.322,78 Kč s příslušenstvím a ve výrocích o nákladech řízení odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně zrušil a vrátil mu věc v tomto rozsahu k dalšímu řízení.
Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce dovolání, v němž namítá, že rozsudek odvolacího soudu je zmatečný, že nesprávným postupem odvolacího soudu mu byla odňata možnost jednat před soudem, že se soudy nezabývaly otázkou valorizace požadované náhrady za nemajetkovou újmu a že má nárok na náhradu nemajetkové újmy v částce podstatně vyšší než 50.000,- Kč. Pro podporu svých tvrzení dovolatel cituje z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že nejsou splněny podmínky dovolacího řízení.
Podle § 241 odst. l, věty první, o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.
Podle § 241 odst. 2 o. s. ř. odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.
Podle § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.
Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc, a dovolání bylo touto osobou sepsáno. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání rozhodnout.
V dané věci žalobce podal dovolání, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem, a nebylo prokázáno (ani tvrzeno), že by sám měl právnické vzdělání. Dovolání podal prostřednictvím Nezávislé vyšetřovací komise, odborové organizace. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 2. 9. 2009, č. j. 7 C 298/1996-492a, jehož stejnopis byl žalobci doručen dne 9. 9. 2009, byl žalobce vyzván, aby si ve lhůtě 10 dní od doručení tohoto usnesení zvolil právního zástupce - advokáta a předložil jím doplněné dovolání s poučením, že pokud tak neučiní, bude dovolací řízení zastaveno. Žalobce si však v takto určené lhůtě ani dodatečně advokáta pro dovolací řízení nezvolil.
Vzhledem k tomu, že žalobce ani dodatečně neodstranil nedostatek povinného právního zastoupení, ačkoliv byl o něm i o důsledcích nesplnění této podmínky poučen, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2, věty třetí, o. s. ř. zastavil, aniž se zabýval otázkou dalších náležitostí podaného dovolání.
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. l a § 146 odst. 2, věty první, o. s. ř., když žalobce nemá na náhradu nákladů dovolacího řízení právo a žalovaným náklady v dovolacím řízení nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. ledna 2010

JUDr. Marta Š k á r o v á, v. r.
předsedkyně senátu