25 Cdo 4964/2007
Datum rozhodnutí: 29.01.2008
Dotčené předpisy:

25 Cdo 4964/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce J. R., proti žalované Všeobecné zdravotní pojišťovně, o náhradu škody na zdraví, vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 4 C 66/2007, k dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze 30. srpna 2007, č. j. 27 Co 337/2007-55, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:


Okresní soud v Benešově usnesením ze dne 21. 5. 2007, č. j. 4 C 66/2007-45, odmítl podání žalobce ze dne 10. 2. 2007 a rozhodl o náhradě nákladů řízení s tím, neboť ani po té, co byl žalobce usnesením téhož soudu ze dne 23. 4. 2007, č. j. 4 C 66/2007-41, vyzván k odstranění neúplnosti, nesrozumitelnosti a neurčitosti jeho podání, neodstranil vytýkané vady bránící pokračování v řízení.


K odvolání žalobce Krajský soud v Praze usnesením ze dne 30. 8. 2007, č. j. 27 Co 337/2007-55, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.


Toto rozhodnutí napadl žalobce vlastnoručně psaným podáním ze dne 4. 10. 2007 označeným jako odvolání , v němž uvedl, že trvá na finančním odškodnění za újmu na zdraví a na hranici srozumitelnosti popisuje některé skutkové okolnosti případu.


Usnesením Okresního soudu v Benešově ze dne 17. 10, č. j. 4 C 66/2007-64, které bylo žalobci doručeno dne 23. 10. 2007, byl žalobce vyzván, aby si ve lhůtě 15 dnů od doručení zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, jinak bude dovolací řízení zastaveno. Zároveň byl žalobce poučen o možnosti požádat soud o ustanovení zástupce.


Žalobce na tuto výzvu reagoval přípisem podaným na poštu dne 2. 11. 2007, v němž žádá o dovolání a dále uvádí, že ačkoliv sám nemá právnické vzdělání, přesto se nehodlá nechat v této věci zastupovat advokátem.


Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že podmínky řízení o dovolání žalobce nejsou splněny.


Podle ustanovení § 241 odst. 1, věty první, o. s. ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.


Podle ustanovení § 241 odst. 2 o. s. ř. odstavec 1 neplatí,


a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání,


b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, v § 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.


Podle ustanovení § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, § 21a, § 21b, nebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.


Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání věcně rozhodnout. Shora uvedená zastupující osoba musí tedy dovolání také sepsat.


Dovolatel, přestože byl vyzván, aby si zvolil zástupcem pro dovolací řízení advokáta, a byl poučen o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení a o následcích nesplnění výzvy, advokáta si ve stanovené lhůtě nezvolil.


Nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. tak nebyl ani přes poučení odstraněn, a proto Nejvyšší soud ČR řízení o dovolání žalobce podle ustanovení § 243b odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř., zastavil, aniž bylo třeba se zabývat otázkou dalších náležitostí podaného dovolání.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty prvé o. s. ř. s tím, že v dovolacím řízení žalované žádné náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 29. ledna 2008


JUDr. Marta Škárová, v. r.


předsedkyně senátu