25 Cdo 4925/2015
Datum rozhodnutí: 10.02.2016
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.25 Cdo 4925/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Martou Škárovou v právní věci žalobce P. B. , proti žalovanému JUDr. J. F. soudci Krajského soudu v Hradci Králové, adresou pracoviště v Hradci Králové, Československé armády 218/57, o náhradu škody a zadostiučinění za psychickou, zdravotní a majetkovou újmu, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 21 C 11/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočka v Pardubicích ze dne 29. 6. 2015, č. j. 19 Co 210/2015-76, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Krajský soud v Hradci Králové pobočka v Pardubicích usnesením ze dne 29. 6. 2015, č. j. 19 Co 210/2015-76, potvrdil usnesení Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 2. 6. 2015, č. j. 21 C 11/2015-59, jímž byl zamítnut návrh žalobce na ustanovení zástupce pro řízení.
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce dovolání, aniž byla splněna podmínka povinného zastoupení advokátem, a požádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.
Usnesením ze dne 16. 12. 2015, č. j. 25 Cdo 4925/2015-94 Nejvyšší soud rozhodl o neustanovení zástupce žalobce z řad advokátů a vyzval jej, s poučením o následcích nesplnění výzvy, aby ve stanovené lhůtě odstranil uvedený nedostatek podmínky řízení.
Dovolatel ani dodatečně nedostatek podmínky řízení, spočívající v absenci zastoupení, nenapravil. Svým podání ze dne 25. 1. 2016 pouze zopakoval svou žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.
Absence povinného právního zastoupení dovolatele je nedostatkem podmínky řízení, který se nepodařilo odstranit. Nejvyšší soud proto dovolací řízení zastavil (§ 243c odst. 3, § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 10. února 2016

JUDr. Marta Škárová předsedkyně senátu