25 Cdo 4868/2015
Datum rozhodnutí: 04.12.2015
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 předpisu č. /Sb.25 Cdo 4868/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Vojtkem ve věci žalobkyně Z. P. , o neúplném a nejasném podání, vedené u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 8 Nc 2104/2013, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 16. 12. 2014, č. j. 10 Co 627/2014-22, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
V dovolacím řízení musí být dovolatel, který nemá právnické vzdělání, zastoupen advokátem nebo notářem, a to i v případech, kdy má dovolací soud přezkoumat rozhodnutí soudů o žádosti o ustanovení zástupce pro řízení (§ 241 občanského soudního řádu dále jen o.s.ř. ). Jde o podmínku dovolacího řízení, jejíž nesplnění brání v pokračování řízení. Dovolatelka, která nepředložila plnou moc ani dovolání sepsané advokátem ani po výzvě soudu prvního stupně (usnesení ze dne 30. 7. 2015, č. j. 8 Nc 2104/2013-32), podmínku povinného zastoupení ve stanovené lhůtě nesplnila, přestože byla o procesních následcích řádně poučena. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o.s.ř., ve spojení s § 243f odst. 2 o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení nebylo rozhodováno, protože se v řízení pokračuje a o všech nákladech řízení rozhodne soud v konečném rozhodnutí.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 4. prosince 2015

JUDr. Petr Vojtek předseda senátu