25 Cdo 485/2004
Datum rozhodnutí: 21.04.2004
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.




25 Cdo 485/2004

U S N E S E N Í



Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobců a) MUDr. Z. I. a b) V. I., obou zastoupených advokátem, proti žalované Nemocnici Z., příspěvkové organizaci, o obnovu řízení, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 6 C 108/2001, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11. července 2003, č. j. 17 Co 210/2003 - 47, t a k t o :



I. Dovolací řízení se z a s t a v u j e.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11. 7. 2003, č. j. 17 Co 210/2003 - 47, kterým bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu ve Znojmě ze dne 25. 4. 2003, č. j. 6 C 108/2001 - 39, a jímž bylo rozhodnuto o náhradě nákladů odvolacího řízení, podali žalobci dovolání, které podáním ze dne 9. 2. 2004, doručeným soudu prvního stupně téhož dne, vzali výslovně zpět.

Vzhledem k tomuto procesnímu úkonu dovolatelů Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dovolací řízení podle ust. § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil. K tomu, že žalobci posléze podáním ze dne 20. 2. 2004, doručeným soudu prvního stupně dne 25. 2. 2004, sdělili, že zpětvzetí dovolání ruší , již Nejvyšší soud nepřihlédl, jelikož řádně učiněné zpětvzetí dovolání je jednostranným procesním úkonem účastníka, jehož účinky nastávají tím, že dojde soudu; stane-li se tak, nelze zpětvzetí odvolat (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 7. 2002, sp. zn. 29 Odo 500/2002, uveřejněné v časopise Soudní judikatura pod č. 175/2002).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. dubna 2004

JUDr. Olga Puškinová,v.r.

předsedkyně senátu