25 Cdo 4711/2010
Datum rozhodnutí: 23.03.2011
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.
25 Cdo 4711/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Pavla Simona ve věci žalobce P. P. , proti žalovaným 1) České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem Praha 2, Vyšehradská 16, 2) V. J. , soudkyni Obvodního soudu pro Prahu 2, se sídlem Praha 2, Francouzská 19, a 3) České advokátní komoře , se sídlem Brno, nám. Svobody 15, o 2.000.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 15 C 202/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. 4. 2010, č.j. 17 Co 120/2010-76, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Městský soud v Praze usnesením ze dne 22. 4. 2010, č.j. 17 Co 120/2010-76, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 8. 1. 2010, č.j. 15 C 202/2008-54, jímž soud prvního stupně odmítl žalobu ze dne 3. 11. 2008 a rozhodl o náhradě nákladů řízení; odvolací soud dále rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Žalobce nezastoupen advokátem podal proti usnesení odvolacího soudu dovolání a současně žádal soud prvního stupně o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10 občanského soudního řádu dále jen o. s. ř. ) shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1, 2 a 4 o. s. ř. musí být dovolatel, který je fyzickou osobou, v dovolacím řízení zastoupen advokátem nebo (v rozsahu oprávnění stanoveného notářským řádem) notářem, jímž musí být dovolání též sepsáno; to neplatí, má-li takový dovolatel právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.].

Není-li splněna podmínka uvedená v § 241 o. s. ř., postupuje soud obdobně podle § 104 odst. 2 o. s. ř. (§ 241b odst. 2 o. s. ř.) a učiní vhodná opatření k odstranění nedostatku podmínky řízení. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Žádost dovolatele o ustanovení zástupce z řad advokátů pro podání dovolání byla pravomocně zamítnuta usnesením soudu prvního stupně ze dne 12. 8. 2010, č.j. 15 C 202/2008-83 (usnesení nabylo právní moci 22. 9. 2010). Usnesením ze dne 5. 10. 2010, č.j. 15 C 202/2008-85, pak soud prvního stupně dovolatele, který nebyl v dovolacím řízení zastoupen zákonem stanoveným způsobem, vyzval, aby si ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení zvolil pro dovolací řízení advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, a poučil jej, že jinak Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Jelikož dovolatel výzvě soudu ve stanovené lhůtě ani později nevyhověl a nedostatek podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení neodstranil, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 větu první o. s. ř. a o skutečnost, že žalovaným nevznikly v dovolacím řízení náklady, na jejichž náhradu by jinak měli proti dovolateli právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek

V Brně dne 23. března 2011

JUDr. Robert Waltr, v. r.
předseda senátu