25 Cdo 4674/2009
Datum rozhodnutí: 16.12.2009
Dotčené předpisy:

25 Cdo 4674/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce B. V., proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti, o náhradu škody, vedené u Okresního soudu v Berouně pod sp. zn. 6 C 43/98, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 15. ledna 2009, č. j. 19 Co 3/2009-111, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Praze usnesením ze dne 15. 1. 2009, č. j. 19 Co 3/2009-111, k odvolání žalobce potvrdil usnesení ze dne 8. 9. 2008, č. j. 6 C 43/98-93, jímž Okresní soud v Berouně odmítl žalobu ze dne 24. 2. 1997 ve znění podání došlého soudu 5. 9. 2006, a to postupem podle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř. pro neodstranění vad podání.


Proti tomuto usnesení podal žalobce vlastnoručně psané dovolání, v němž požádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.


Nejvyšší soud jako soud dovolací vzhledem k ustanovení článku II bodu 12. zákona č. 7/2009 Sb. o dovolání rozhodoval podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 30. 6. 2009 (dále jen o.s.ř. ), a po zjištění, že dovolání, které bylo proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o.s.ř., dospěl k závěru, že v dané věci brání rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení.


Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř. odstavec 1 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání. Podle odst. 4 dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.


Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby dovolatel měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o.s.ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.


V posuzované věci žalobce podal dovolání, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem, a nebylo prokázáno (ani tvrzeno), že by sám měl právnické vzdělání. Poté, co k odvolání žalobce Krajský soud v Praze usnesením ze dne 13. 7. 2009, č. j. 19 Co 343/2009-134, potvrdil usnesení Okresního soudu v Berouně ze dne 22. 4. 2009, č. j. 6 C 43/98-124, jímž byla zamítnuta žádost žalobce o ustanovení zástupce pro dovolací řízení a žalobce vyzván, aby si pro podání dovolání zvolil zástupce z řad advokátů, jehož prostřednictvím podá řádné dovolání (zároveň byl poučen, že nebude-li ve lhůtě 2 měsíců ode dne právní moci tohoto usnesení výzvě vyhověno, dovolací soud řízení zastaví), byl žalobce usnesením soudu prvního stupně ze dne 8. 9. 2009, č. j. 6 C 43/98-137, (stejnopis mu byl doručen dne 14. 9. 2009), opětovně vyzván, aby si pro podání dovolání zvolil advokáta, jehož prostřednictvím podá řádné dovolání; byl zároveň znovu poučen, že nebude-li ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení výzvě vyhověno, dovolací soud řízení zastaví. Žalobce na tuto výzvu reagoval opakovanou žádostí o ustanovení advokáta, sám si ovšem zástupce nezvolil, a tedy nedostatek povinného zastoupení do současné doby neodstranil.


Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil, aniž se mohl zabývat otázkou dalších náležitostí podaného dovolání.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 věty první a § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 16. prosince 2009


JUDr. Petr Vojtek, v. r.


předseda senátu