25 Cdo 4670/2009
Datum rozhodnutí: 16.12.2009
Dotčené předpisy:
25 Cdo 4670/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce Ing. J. P., proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 26 C 88/2005, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. dubna 2007, č. j. 35 Co 96/2007-111, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze k odvolání žalobce rozsudkem ze dne 24. 4. 2007, č. j. 35 Co 96/2007-111, potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 26. 6. 2006, č. j. 26 C 88/2005-72, jímž byla zamítnuta žaloba na náhradu škody, a rozhodl o náhradě nákladů řízení.Podáním ze dne 4. 9. 2009 žalobce sdělil soudu prvního stupně, že dopisem ze dne 24. 8. 2007 podal blanketní dovolání. Obvodní soudu pro Prahu 2 proto usnesením ze dne 1. 10. 2008, č. j. 26 C 88/2005-118, žalobce vyzval, aby předložil kopii dovolání a doklad o datu jeho podání, a usnesením ze dne 22. 1. 2009, č. j. 26 C 88/2005-120, jež bylo žalobci řádně doručeno dne 20. 2. 2009, ho dále vyzval, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, s poučením, že pokud tak neučiní do dvaceti dnů ode dne doručení tohoto usnesení, dovolací soud řízení zastaví. Na tuto výzvu žalobce nereagoval.

Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne 23. 4. 2009, č. j. 26 C 88/2005-123, žalobce opětovně vyzval, aby předložil kopii dovolání a doklad o datu jeho podání. Na tuto výzvu žalobce reagoval přípisem ze dne 16. 5. 2009, v němž žádal zaslání kopie protokolu z jednání odvolacího soudu a tiskopisu ohledně majetkových poměrů s tím, že podá návrh na osvobození od soudních poplatků a na základě kladného vyřízení této jeho žádosti o osvobození požádá o ustanovení zástupce z řad advokátů. K tomuto podání připojil kopii blanketního dovolání a podacího lístku s datem 27. 8. 2007. Jeho žádosti o osvobození od soudních poplatků, kterou podal 9. 7. 2009, Obvodní soudu pro Prahu 2 usnesením ze dne 13. 7. 2009, č. j. 26 C 88/2005-150, vyhověl a ustanovil mu advokáta k ochraně jeho zájmů.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že dovolání žalobce nesplňuje zákonem stanovené náležitosti.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 věty první o. s. ř. může účastník podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. musí být v dovolání vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popřípadě které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodu dovolání, a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).

Podle ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.

Uvedením údaje v dovolání o tom, v jakém rozsahu dovolatel rozhodnutí odvolacího soudu napadá, je vymezena kvantitativní stránka přezkumné činnosti dovolacího soudu. Dovolatel v rámci svého dispozitivního oprávnění stanoví pro soud závazným způsobem meze, v jejichž rámci požaduje přezkoumání rozhodnutí odvolacího soudu. Uplatnění dovolacího důvodu podle ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. předpokládá, že dovolatel popíše (konkretizuje) okolnosti, z nichž usuzuje, že dovolací důvod je dán, přičemž ani pouhý odkaz na text zákona anebo samotná citace skutkové podstaty některého z dovolacích důvodů uvedených taxativně v ustanovení § 241a odst. 2 a 3 o. s. ř. nestačí. Chybí-li vylíčení okolností, v nichž dovolatel spatřuje naplnění dovolacího důvodu, není (vzhledem k vázanosti dovolacího soudu uplatněným dovolacím důvodem) vymezen obsah přezkumné činnosti dovolacího soudu po stránce kvalitativní, a napadené rozhodnutí odvolacího soudu tak není možné věcně přezkoumat (srov. § 242 odst. 3 věta první o. s. ř.).

Dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, je vadným podáním, které může dovolatel doplnit o chybějící náležitosti buď z vlastní iniciativy nebo na výzvu soudu jen do uplynutí dovolací lhůty, tj. do dvou měsíců ode dne, kdy mu bylo doručeno napadené rozhodnutí odvolacího soudu. V případě, že dovolatel, u něhož platí podmínka povinného právního zastoupení, nebyl při podání dovolání zastoupen, a byl ve smyslu ustanovení § 104 odst. 2 o. s. ř. soudem vyzván k odstranění tohoto nedostatku podmínky řízení, prodlužuje se běh lhůty k doplnění dovolání až do dne, kterým uplyne lhůta, jež mu byla určena k odstranění nedostatku povinného zastoupení (§ 241b odst. 3 věta před středníkem o. s. ř.). Marným uplynutím této lhůty se původně odstranitelné vady dovolání stávají neodstranitelnými; dovolací soud proto k opožděnému doplnění dovolání nemůže přihlížet. Případná výzva soudu, aby dovolání, které neobsahuje všechny podstatné náležitosti, bylo opraveno nebo doplněno (§ 243c odst. 1, § 43 odst. 1 o. s. ř.), se po uplynutí lhůty podle § 241b odst. 3 o. s. ř. proto stává bezpředmětnou (srov. usnesení NS ČR ze dne 5. 2. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1730/2002, publikované v Souboru rozhodnutí NS ČR, sv. 23, C 1688).

Jak vyplývá z obsahu spisu, rozsudek odvolacího soudu s řádným poučením o lhůtě a místu podání dovolání byl doručen žalobci 26. 6. 2007. Tímto dnem tedy počala běžet lhůta k podání dovolání (opravné usnesení vydáno nebylo), která skončila dne 27. 8. 2007 (pondělí). Z kopií dokladů, jež žalobce k výzvě soudu předložil, vyplývá, že podal proti rozsudku odvolacího soudu ve dvouměsíční lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř. včasné dovolání (poslední den lhůty), které však nesplňovalo zákonem stanovené náležitosti. Podle jeho stručného obsahu jej nelze posoudit jinak než jako blanketní dovolání, jak jej též žalobce nazval, když kromě žádosti o zaslání listin uvedl pouze Dovolávám se blanketně proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 35 Co 96/2007-111 ze dne 24. 4. 2007. , aniž by sdělil, v jakém rozsahu rozhodnutí odvolacího soudu napadá a v jakých okolnostech spatřuje naplnění dovolacích důvodů.

Vzhledem k tomu, že při podání svého dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem (§ 241 o. s. ř.) a soudem prvního stupně byl usnesením doručeným dne 20. 2. 2009 vyzván, aby si ve lhůtě 20 dnů zvolil advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, lhůta k doplnění dovolání o chybějící dovolací důvody mu marně uběhla dne 12. 3. 2009. Jelikož před skončením této lhůty o ustanovení advokáta nepožádal (teprve v podání ze dne 16. 5. 2009 uvedl, že hodlá vznést požadavek na ustanovení zástupce z řád advokátů), je zřejmé, že podané dovolání nebylo ve stanovené lhůtě ve smyslu § 241b odst. 3 věta před středníkem o. s. ř. doplněno. K doplnění dovolání podanému ustanoveným advokátem dne 30. 9. 2009 nelze jak vyplývá z výše uvedeného v dovolacím řízení přihlédnout.

Protože dovolání žalobce postrádá označení dovolacích důvodů, včetně jejich obsahového vymezení, i rozsah, v jakém rozsudek odvolacího soudu napadá, nelze v dovolacím řízení pro tyto obsahové nedostatky dovolání pokračovat. Vzhledem k tomu, že lhůta, během níž bylo možno vady dovolání odstranit, marně uplynula dnem 12. 3. 2009, Nejvyšší soud dovolání žalobce - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 243c odst. 1 a § 43 odst. 2 věty první o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., neboť žalobce nemá na náhradu nákladů dovolacího řízení právo a žalované náklady v tomto řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. prosince 2009

JUDr. Marta Škárová, v. r.

předsedkyně senátu