25 Cdo 4578/2009
Datum rozhodnutí: 16.12.2009
Dotčené předpisy:
25 Cdo 4578/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobkyně Ing. G. R., o nejasné podání, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 18 Nc 53/2007, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21. ledna 2009, č. j. 37 Co 7/2009-64, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalobkyně nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Brně usnesením ze dne 3. 11. 2008, č. j. 18 Nc 53/2007-60, odmítl podání žalobkyně ze dne 25. 10. 2007 označené jako žaloba o nápravu porušení práva nezákonným rozhodnutím a o nemajetkovou újmu v penězích a rozhodl o náhradě nákladů řízení, neboť ani po té, co byla žalobkyně usnesením téhož soudu ze dne 13. 12. 2007, č. j. 18 Nc 53/2007-57, vyzvána k odstranění neúplnosti, nesrozumitelnosti a neurčitosti jejího podání, neodstranila vytýkané vady bránící pokračování v řízení.

K odvolání žalobkyně Krajský soud v Brně usnesením ze dne 21. 1. 2009, č. j. 37 Co 7/2009-64, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

V podání označeném jako Odvolání , jež bylo doručeno soudu prvního stupně dne 18. 3. 2009, žalobkyně uvedla, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení skutku, přičemž odmítnutí návrhu z důvodu nejasného podání považuje za formální a obecnou formulaci, která dostatečně neodůvodňuje konkrétní nejasnosti žaloby. Namítá, že podobná žaloba se stejnými účastníky, sepsaná advokátem, nebyla soudem odmítnuta, a uvádí, že výsledky soudních řízení jsou předem dohodnuty v její neprospěch. Poukazuje na nález BIS z roku 2006, kde jsou podle ní uvedeny skutečné důvody nepřijatelnosti projednání její žaloby, a na to, že během této kauzy byla spolu se svým synem několikrát verbálně a fyzicky napadena. Svým podáním, které je dle obsahu dovoláním proti usnesení odvolacího soudu, žalobkyně požaduje uznat její nárok na projednání původní žaloby a přiznání odškodnění od každého ze žalovaných stejným dílem, seznámit s rozsudkem Městský soud v Brně, policii B. Ž. a Úřad městské části B. Ž.

Usnesením Městského soudu v Brně ze dne 7. 4. 2009, č. j. 18 Nc 53/2007-74, které bylo žalobkyni doručeno dne 1. 6. 2009, byla žalobkyně vyzvána, aby si ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení zvolila zástupcem advokáta, a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání, obsahující údaj v jakém rozsahu a z jakých důvodů rozhodnutí odvolacího soudu napadá, s tím, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.

Žalobkyně na tuto výzvu reagovala podáním ze dne 23. 6. 2009, v němž požádala soud o prodloužení lhůty o 15 dnů z důvodu dovolené právního zástupce, kterého si zvolila.

Usnesením ze dne 16. 9. 2009, č. j. 18 Nc 83/2007-78, Městský soud v Brně žádosti žalobkyně o prodloužení lhůty vyhověl a lhůtu prodloužil o dalších 15 dnů od doručení tohoto usnesení.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že podmínky řízení o dovolání žalobkyně nejsou splněny.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o. s. ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.

Podle ustanovení § 241 odst. 2 o. s. ř. odstavec 1 neplatí,

a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání,

b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, v § 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Podle ustanovení § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, § 21a, § 21b, nebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání věcně rozhodnout. Shora uvedená zastupující osoba musí tedy dovolání také sepsat.

Dovolatelka, přestože byla vyzvána, aby si zvolila zástupcem pro dovolací řízení advokáta, a byla poučena o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení a o následcích nesplnění výzvy, advokáta si ve stanovené lhůtě nezvolila a neučinila tak ani po prodloužení lhůty a ani doposud.

Nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. tak nebyl ani přes poučení odstraněn, a proto Nejvyšší soud ČR řízení o dovolání žalobkyně podle ustanovení § 243b odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil, aniž bylo třeba se zabývat otázkou dalších náležitostí podaného dovolání.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. s tím, že v dovolacím řízení žalobkyni žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. prosince 2009

JUDr. Marta Škárová, v. r.

předsedkyně senátu