25 Cdo 4447/2011
Datum rozhodnutí: 14.03.2012
Dotčené předpisy: § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř. ve znění od 01.07.2009
25 Cdo 4447/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce Ing. Ladislava Militkého , s místem podnikání v Brně, Nejedlého 383/11, IČO 11198176, zastoupeného Mgr. Lucií Brusovou, advokátkou se sídlem v Ostravě Moravské Ostravě, Masná 8, proti žalované FAGUS, a.s. , se sídlem ve Slušovicích, Dostihová ul., IČO 44005474, zastoupené JUDr. Jiřím Cardou, advokátem se sídlem v Nové Vsi u Mělníka, Vepřek 64, o zaplacení 37.900,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 19 C 112/2007, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 23. března 2011, č. j. 28 Co 204/2008-178, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:


Žalobce podal dovolání proti rozsudku ze dne 23. 3. 2011, č. j. 28 Co 204/2008-178, jímž Krajský soud v Brně potvrdil rozsudek Okresního soudu ve Zlíně ze dne 31. 7. 2007, č. j. 19 C 112/2007-131, jímž byla žaloba o zaplacení 37.900,- Kč s příslušenstvím zamítnuta; dále byl změněn rozsudek soudu prvního stupně ohledně náhrady nákladů řízení a bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení před soudem odvolacím.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) dospěl k závěru, že dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný; podle § 243c odst. 2 o.s.ř. odůvodnění obsahuje pouze stručný výklad důvodů.

Přezkoumání rozhodnutí odvolacího soudu v dovolacím řízení brání ustanovení § 237 odst. 2 písm. a) o.s.ř., podle nějž není dovolání přípustné ve věcech, v nichž dovoláním dotčeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč a v obchodních věcech 100.000,- Kč; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží. V dané věci žalobce napadá dovoláním rozsudek odvolacího soudu, jímž byl potvrzen výrok rozsudku soudu prvního stupně ohledně částky 37.900,- Kč, tedy nižší než zákonný limit.

Nejvyšší soud proto dovolání žalobce odmítl podle § 243b odst. 5, věty první, a § 218 písm. c) o.s.ř, aniž se mohl zabývat věcným obsahem uplatněných námitek.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř., neboť žalobce nemá na náhradu nákladů dovolacího řízení právo a žalované náklady v dovolacím řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. března 2012
JUDr. Petr Vojtek, v. r.
předseda senátu