25 Cdo 4432/2015
Datum rozhodnutí: 29.01.2016
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř.25 Cdo 4432/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Robertem Waltrem v právní věci žalobce P. Č. , náhrady škody, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 57 Nc 1823/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. 7. 2015, č. j. 7 Co 1200/2015-34, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

Žalobce se svým podáním doručeným Okresnímu soudu v Českých Budějovicích dne 26. 11. 2013 domáhal náhrady škody v rozmezí 2.800 Kč až 3.500 Kč způsobené mu nedoručením soudních písemností Českou poštou. Vzhledem k tomu, že z podání nebylo patrné, proti komu návrh směřuje, čeho se přesně žalobce domáhá a konkrétní žalobní petit (návrh), byl žalobce soudem vyzván, aby podání doplnil, což však neučinil, a proto soud žalobu odmítl. K odvolání žalobce Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 28. 11. 2014, č. j. 7 Co 2114/2014-18, rozhodnutí soudu prvního stupně o odmítnutí žaloby potvrdil, neboť žalobce ani po výzvě neodstranil vady podání, pro které nelze v řízení pokračovat.
Proti uvedenému usnesení podal žalobce nezastoupen advokátem dovolání. Okresní soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 12. 3. 2015, č. j. 57 Nc 1823/2013-27, vyzval žalobce k doložení zastoupení advokátem. Žalobce požádal o ustanovení zástupce pro dovolání.
Návrh na ustanovení zástupce pro dovolací řízení Okresní soud v Českých Budějovicích usnesením dne 27. 4. 2015, č. j. 57 Nc 1823/2013-30, zamítl, neboť žalobce nesplňuje podmínky dle § 30 o. s. ř. K odvolání žalobce Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 3. 7. 2015, č. j. 7 Co 1200/2015-34, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a ztotožnil se s jeho závěrem, že žalobce svévolně a účelové zneužívá práva na ustanovení advokáta a uplatňuje tedy právo zřejmě bezúspěšně.
Proti uvedenému usnesení podal žalobce nezastoupen advokátem dovolání.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že nejsou splněny procesní podmínky pro věcné projednání dovolání.
Podle § 30 o. s. ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů (odstavec 1). Vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů (odstavec 2).
Podle § 138 odst. 1 o. s. ř. může na návrh předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození
od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno.
Otázku, zda jsou splněny předpoklady ustanovení advokáta pro řízení o dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o odvolání proti usnesení soudu prvního stupně o neustanovení zástupce účastníkovi řízení, zhodnotí přímo Nejvyšší soud jako soud dovolací (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2014, sp. zn. 29 NSČR 82/2014, a usnesení ze dne 8. 4. 2015, sp. zn. 31 NSČR 9/2015).
O zřejmě bezúspěšné uplatňování (řádného nebo mimořádného) opravného prostředku jde zejména tehdy, jestliže byl podán opožděně, osobou, která k němu není (subjektivně) oprávněna, nebo je objektivně nepřípustný, nebo jestliže (s přihlédnutím ke všemu, co je soudu známo) je bez dalšího nepochybné, že opravný prostředek nemůže být úspěšný (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. 21 Cdo 987/2013, uveřejněné pod číslem 67/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
Proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí žaloby o zaplacení částky nepřesahující 50 000 Kč, není podle § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. (ve znění účinném do 31. 12. 2013) dovolání přípustné (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 7. 2015, sp. zn. 30 Cdo 2449/2015).
Není-li dovolání žalobce proti usnesení odvolacího soudu ze dne 28. 11. 2014 přípustné, je podání takového dovolání zjevně bezúspěšným uplatňováním práva, a proto nejsou splněny předpoklady ustanovení zástupce dovolateli.
V situaci, kdy není splněna podmínka povinného zastoupení dovolatele podle ustanovení § 241 o. s. ř. a není ani důvod ustanovit dovolateli zástupce pro řízení o dovolání, Nejvyšší soud podle § 241b odst. 2, § 243f odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení zastavil.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 29. ledna 2016

JUDr. Robert Waltr
předseda senátu