25 Cdo 4388/2014
Datum rozhodnutí: 08.12.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř.25 Cdo 4388/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Vojtkem v právní věci žalobce Ing. P. P. zastoupeného JUDr. Danou Novákovou, advokátkou se sídlem ve Žďáru nad Sázavou, Nádražní 54, proti žalovanému Mgr. D. O. , zastoupenému Mgr. Vladimírem Partlem, advokátem se sídlem v Brně, Kopečná 11, o 55.975,30 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 46 C 20/2010-80, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 8. ledna 2014, č. j. 44 Co 58/2013-106, takto:
I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 8. 1. 2014, č. j. 44 Co 58/2013-106, nemá obligatorní zákonné náležitosti, které jsou předpokladem jeho projednatelnosti. Dovolání neobsahuje vymezení toho, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů jeho přípustnosti (srov. § 241a odst. 2 o.s.ř.), a v dovolacím řízení pro tuto vadu nelze pokračovat. Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o.s.ř. (jak tomu je v této věci), je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné, přičemž k projednání dovolání nepostačuje pouhá citace textu ustanovení § 237 o.s.ř. či jeho části (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, publikované pod č. 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, nebo usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 1. 2014, sp. zn. I. ÚS 3524/13, ze dne 17. 4. 2014, sp. zn. III. ÚS 695/14, a ze dne 24. 6. 2014, sp. zn. IV. ÚS 1407/14 ). Dovolatel otázku přípustnosti dovolání zcela pominul, naplněním kritérií uvedených v § 237 o.s.ř. se nijak nezabýval, přičemž o tuto náležitost již dovolání vzhledem k uplynutí dovolací lhůty nemůže být doplněno (srov. § 241b odst. 3 věta první o.s.ř.). Vymezení přípustnosti nelze dovodit ani z obsahu dovolání, které je především rekapitulací průběhu řízení a polemikou s tím, jak se odvolací soud vypořádal s některými důkazy (tj. zabývá se otázkami skutkovými, nikoli právními).

Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 8. prosince 2014 JUDr. Petr V o j t e k předseda senátu