25 Cdo 4377/2007
Datum rozhodnutí: 21.11.2007
Dotčené předpisy:

25 Cdo 4377/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Jana Eliáše, Ph. D., v právní věci žalobce P. P., zastoupeného advokátem, proti žalované P. Š., o 11.200,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 15 C 267/2004, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. ledna 2007, č. j. 21 Co 521/2006-38, takto:


I. Dovolání se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:


Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 1. 9. 2006, č. j. 15 C 267/2004-20, odmítl žalobu, jíž se žalobce domáhal zaplacení částky 11.200,- Kč, a rozhodl o náhradě nákladů řízení.


K odvolání žalobce Městský soud v Praze usnesením ze dne 10. 1. 2007, č. j. 21 Co 521/2006-38, rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.


Proti tomuto usnesení podal žalobce dne 5. 2. 2007 u obvodního soudu hrubě urážlivé podání, označené jako dovolání, které neobsahovalo dovolací důvody ani další náležitosti, a zároveň požádal o ustanovení advokáta ex offo pro dovolací řízení.


Usnesením soudu prvního stupně ze dne 5. 3. 2007, č. j. 15 C 267/2004-46, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 17. 5. 2007, č. j. 69 Co 173/2007-59, bylo o žádosti žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení rozhodnuto tak, že se žalobci právní zástupce pro dovolací řízení neustanovuje. Usnesení odvolacího soudu bylo žalobci doručeno dne 12. 6. 2007 (úterý), kdy rovněž nabylo právní moci.


Usnesením soudu prvního stupně ze dne 21. 6. 2007, č. j. 15 C 267/2004-62, byl žalobce opětovně vyzván, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, a to do 30 dnů od doručení usnesení.


Dne 1. 8. 2007 byl obvodnímu soudu doručen přípis Mgr. J. J., advokáta, který sděluje, že rozhodnutím předsedy ČAK ze dne 4. 7. 2007 byl určen k poskytnutí právní služby zastoupení v dovolacím řízení žalobce, který ho teprve nyní kontaktoval, a proto žádá o prodloužení lhůty k předložení plné moci a sepsaného dovolání. Následně byla do spisu založena plná moc, datovaná 7. 8. 2007 a dne 24. 8. 2007 bylo podáno doplnění dovolání žalobce, sepsané advokátem.


Podle ustanovení § 240 odst. 1, věty první, o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.


Podle ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30 o. s. ř.), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.


Dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, je vadným podáním, které může dovolatel doplnit o chybějící náležitosti z vlastní iniciativy nebo na výzvu soudu jen do uplynutí dovolací lhůty, tj. do dvou měsíců ode dne, kdy mu bylo doručeno napadené rozhodnutí odvolacího soudu. V případě, že dovolání podal dovolatel, u něhož platí povinné zastoupení, prodlužuje se běh této lhůty až do dne, kterým uplyne lhůta, jež mu byla soudem určena k odstranění nedostatku povinného zastoupení (§ 241b odst. 3, část druhé věty před středníkem, o.s.ř.). Požádá-li však dovolatel, u něhož platí povinné zastoupení, ještě před uplynutím lhůty k podání dovolání, soud o ustanovení zástupce pro podání dovolání, běží lhůta dvou měsíců k doplnění dovolání znovu ode dne právní moci usnesení, kterým bylo o jeho žádosti rozhodnuto (§ 241b odst. 3, část druhé věty za středníkem o. s. ř.).


V posuzovaném případě z obsahu spisu vyplývá, že žalobce podal proti usnesení odvolacího soudu ve dvouměsíční lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř. tzv. blanketní dovolání, ve kterém požádal o ustanovení zástupce, o této žádosti bylo pravomocně rozhodnuto 12. 6. 2007 a od tohoto data běžela znovu lhůta dvou měsíců k doplnění dovolání (§ 241b odst. 3, část druhé věty za středníkem o.s.ř.), jejíž poslední den připadl na pondělí 13. 8. 2007 (§ 57 odst. 2 o. s. ř.).


Marným uplynutím propadné (prekluzívní) lhůty podle ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř., která je lhůtou zákonnou a nelze ji prodloužit, se původně odstranitelné vady dovolání staly ze zákona neodstranitelnými; dovolací soud proto k opožděnému doplnění dovolání nemůže přihlížet z úřední povinnosti.


Rozhodnutí odvolacího soudu lze zásadně přezkoumat jen z důvodů uplatněných v dovolání (§ 242 odst. 3, věta první, o. s. ř.). Dovolání žalobce postrádá označení dovolacích důvodů, včetně jejich obsahového vymezení a vzhledem k tomu, že zákonná lhůta, během níž bylo možno vady dovolání odstranit, marně uplynula dnem 13. 8. 2007, Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 243c odst. 1 a § 43 odst. 2 první věty o. s. ř. odmítl.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., neboť žalobce nemá na náhradu nákladů dovolacího řízení právo a žalované náklady v dovolacím řízení nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 21. listopadu 2007

JUDr. Marta Škárová, v. r.


předsedkyně senátu