25 Cdo 4326/2007
Datum rozhodnutí: 21.11.2007
Dotčené předpisy:

25 Cdo 4326/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., v právní věci žalobce B. D., proti žalovanému Ing. M. U., o odškodnění, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 14 Nc 5290/2004, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14. února 2006, č. j. 20 Co 52/2006-11, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Hradci Králové usnesením ze dne 31. října 2005, č. j. 14 Nc 5290/2004-5, odmítl podání žalobce ze dne 20. 9. 2004, označené jako žaloba, a rozhodl o náhradě nákladů řízení.


K odvolání žalobce Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 14. února 2006, č. j. 20 Co 52/2006-11, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.


Proti tomuto usnesení podal žalobce dovolání, z jehož obsahu vyplývá nesouhlas s rozhodnutím odvolacího soudu, aniž by dovolatel blíže uvedl, v čem spatřuje jeho nesprávnost. V dovolání skutkově popsal kauzu Š. ulice v Ch. C., uvedl, jaké má nemoci a proč si neopatřil vysokoškolský diplom.


Nejvyšší soud jako soud dovolací (§10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že nejsou splněny podmínky dovolacího řízení.


Podle ust. § 241 odst. l, věty první, o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.


Podle ust. § 241 odst. 2 o. s. ř. odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.


Podle ust. § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.


Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání rozhodnout.


Usnesením soudu prvního stupně ze dne 30. května 2006, č. j. 14 Nc 5290/2004-14, byl žalobce vyzván, aby si pro podání dovolání zvolil advokáta, jehož prostřednictvím by podal řádné dovolání. Zároveň byl poučen o možnosti požádat o ustanovení zástupce z řad advokátů na náklady státu. Žalobce podal žádost o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů dne 13. 6. 2006. Jeho žádost byla usnesením okresního soudu ze dne 23. ledna 2007, č. j. 14 Nc 5290/2004-21, ve spojení s usnesením Krajského soudu ze dne 27. 4. 2007, č. j. 21 Co 176/2007-28, pravomocně zamítnuta.


Následně byl žalobce usnesením okresního soudu ze dne 28. června 2007, č. j. 14 Nc 5290/2004-31, opětovně vyzván, aby si pro dovolací řízení zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Žalobce byl znovu poučen, že v řízení o dovolání musí být zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání s tím, že dovolací soud řízení zastaví, nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno.


Žalobce si ani na tuto výzvu zástupce pro dovolací řízení nezvolil, ani nedoložil, že by měl právnické vzdělání, a na usnesení soudu prvního stupně reagoval opětovnou žádostí o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení advokáta pro dovolací řízení. Avšak o této žádosti již bylo předtím pravomocně rozhodnuto.


Nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ust. § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. tedy nebyl ani přes poučení odstraněn, Nejvyšší soud proto řízení o dovolání žalobce podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. l a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 21. listopadu 2007


JUDr. Marta Škárová, v. r.


předsedkyně senátu