25 Cdo 428/2005
Datum rozhodnutí: 17.05.2005
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb.
25 Cdo 428/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobce S. D., proti žalované České republice Okresnímu soudu ve Žďáře nad Sázavou, se sídlem Žďár nad Sázavou, Strojírenská 28, o 15.000,- Kč, vedené u Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou pod sp. zn. 8 C 108/2003, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. 11. 2003, č. j. 17 Co 345/2003-10, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 20. 11. 2003, č. j. 17 Co 345/2003-10, potvrdil usnesení Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou ze dne 2. 10. 2003, č. j. 8 C 108/2003-5, kterým tento soud rozhodl, že návrh žalobce, aby soud uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci 15.000,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku, se odmítá, a dále odvolací soud rozhodl o nákladech řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dne 31. 12. 2003 dovolání, v němž vyjádřil svůj nesouhlas s rozhodnutím jak odvolacího soudu, tak soudu prvního stupně.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), že však nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.), anebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, 21b, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. b) o.s.ř.], popřípadě je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o.s.ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o.s.ř.).

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá právnické vzdělání nebo je alespoň nedoložila), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno s výjimkou rozhodnutí o zastavení řízení pro neodstranění nedostatku podmínky řízení vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože z dovolání žalobce ze dne 31. 12. 2003 nevyplývá, že bylo sepsáno advokátem, popř. další osobou uvedenou v ust. § 241 odst. 4 o.s.ř. a dovolatel taktéž nedoložil ani své právnické vzdělání, byl vyzván usnesením soudu prvního stupně ze dne 22. 6. 2004, č. j. 8 C 108/2003-19 (dříve čl. 15), aby ve lhůtě dvaceti dnů jednak odstranil vady dovolání a jednak, aby soudu předložil doklad o tom, že je v dovolacím řízení zastoupen advokátem nebo notářem; současně byl soudem poučen o tom, že pokud této výzvě nevyhoví ve stanovené lhůtě, bude řízení odmítnuto (správně zastaveno).

Na výzvu soudu žalobce reagoval podáním ze dne 15. 11. 2004 a doručeným soudu prvního stupně dne 18. 11. 2004. Tímto (opožděným) přípisem však dovolatel nesplnil řádně povinnosti uložené mu ve výzvě soudu, tzn. nedoplnil doklad o svém právnickém vzdělání ani nedoložil, že by byl v dovolacím řízení zastoupen advokátem.

Z výše uvedeného je zřejmé, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení (§ 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s § 241 odst. 4 os.ř.), nebyla ani po výzvě soudu prvního stupně splněna.

Nejvyšší soud proto rozhodl tak, že dovolací řízení pro neodstranění uvedené zvláštní podmínky řízení podle § 243 c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Rozhodnutí o nákladech dovolacího řízení vychází z toho, že žalovanému nevznikly náklady tohoto řízení, na jejichž úhradu by měl jinak právo proti žalobci, který procesně zavinil zastavení dovolacího řízení (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věta první o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. května 2005

JUDr. Ing. Jan Hušek, v. r.

předseda senátu