25 Cdo 4239/2016
Datum rozhodnutí: 21.12.2016
Dotčené předpisy: § 236 odst. 1 o. s. ř., § 105 odst. 3 o. s. ř., § 104 odst. 1 o. s. ř.25 Cdo 4239/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Robertem Waltrem v právní věci žalobce Fyzikálního ústavu AV ČR , IČO 68378271, se sídlem Praha 8, Na Slovance 1999/2, zastoupeného JUDr. Karlem Zuskou, advokátem se sídlem Praha 5, Smíchov, Radlická 3185/1c, proti žalovaným 1) MROZEK a.s., IČO 25904612, se sídlem Bystřice č.p. 1361, 2) AB Silvretta s.r.o. , IČO 45192286, se sídlem Praha 4, Antala Staška 2027/79, 3) AB Verwall s.r.o. , IČO 24210323, se sídlem Praha 4, Antala Staška 2027/79, žalované 2) a 3) zastoupeny Mgr. Markétou Mrázkovou, advokátkou se sídlem Praha 1, Ovocný trh 1096/8, 4) ALPINE Bau CZ a.s. , IČO 02604795, se sídlem Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou, Jiráskova 613/13, o 1.922.932 Kč s přísl., vedené u Okresního soudu ve Vsetíně pobočky ve Valašském Meziříčí pod sp. zn. 16 12 C 90/2015, o dovolání žalované 4) proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 3. 2016, č. j. 15 Nc 8/2016-258, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Poté, co Obvodní soud pro Prahu 8 usnesením ze dne 25. 9. 2015, č. j. 27 C 478/2014-336, vyslovil svou místní nepříslušnost a věc postoupil Okresnímu soudu ve Vsetíně - pobočce ve Valašském Meziříčí, jako soudu místně příslušnému, Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 31. 3. 2016, č. j. 15 Nc 8/2016-258, rozhodl, že nesouhlas Okresního soudu ve Vsetíně pobočky ve Valašském Meziříčí s postoupením věci je důvodný.

Proti tomuto rozhodnutí podala žalovaná 4) dovolání a navrhla, aby dovolací soud rozhodl, že nesouhlas Okresního soudu ve Vsetíně - pobočky Valašské Meziříčí s postoupením věci Obvodního soudu pro Prahu 8, sp. zn. 27 C 478/2014, není důvodný.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že není k projednání podání označeného jako dovolání soudem funkčně příslušným.

Dovolání je mimořádným opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (§ 236 odst. 1 o. s. ř.).

Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu. Podle odstavce 3 téhož ustanovení jestliže soud, jemuž byla věc postoupena, s postoupením nesouhlasí, předloží ji k rozhodnutí, pokud otázka příslušnosti nebyla již rozhodnuta soudem odvolacím, svému nadřízenému soudu; rozhodnutím tohoto soudu je vázán i soud, který věc postoupil.

Pojem "nadřízený soud , je-li použit občanským soudním řádem k určení věcné příslušnosti soudu, vychází z organizačních vztahů uvnitř soustavy soudů, nikoli ze vztahů instančních, a s pojmem "odvolací soud jej tudíž zaměňovat nelze (srov. stanovisko pléna Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 1996, sp. zn. Plsn 1/96, uveřejněné pod č. 48/1996 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Rozhodl-li tedy Krajský soud v Ostravě o důvodnosti nesouhlasu Okresního soudu ve Vsetíně pobočky ve Valašském Meziříčí s postoupením věci, není toto jeho rozhodnutí rozhodnutím soudu odvolacího, ale rozhodnutím organizačně nadřízeného soudu, jež je závazné i pro soud, který věc postoupil a jemuž je věc vrácena. V posuzované věci sice vydání tohoto rozhodnutí předcházelo rozhodnutí soudu prvního stupně, proti němuž bylo odvolání přípustné, účastníci řízení však odvolání nepodali, a proto soud, jemuž byla věc postoupena, předložil v souladu s ustanovením § 105 odst. 3 o. s. ř. své nesouhlasné stanovisko s postoupením věci soudu nadřízenému a ten o tomto nesouhlasu rozhodl.

Funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti takovému rozhodnutí občanský soudní řád neupravuje. Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 8. 2008, sp. zn. 25 Cdo 3020/2008, uveřejněné v Souboru rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod C 6324, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 9 2001, sp. zn. 29 Odo 641/2001, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 10, ročník 2001, pod číslem 121, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 7. 1997, sp. zn. 2 Cdon 30/97, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 14, ročník 1997, pod pořadovým číslem 112). Na uvedených závěrech nic nemění okolnost, že Krajský soud v Ostravě účastníky řízení v písemném vyhotovení svého usnesení nesprávně poučil o možnosti podat proti tomuto usnesení dovolání.

Nejvyšší soud proto řízení o dovolání žalované 4) zastavil (§ 104 odst. 1, § 243b o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 21. prosince 2016

JUDr. Robert Waltr
předseda senátu