25 Cdo 4232/2016
Datum rozhodnutí: 31.01.2017
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 o. s. ř.25 Cdo 4232/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Robertem Waltrem v právní věci žalobců a) Dr. K. K. , DrSc . a b) J. K. , proti žalované S-PROPERTY s. r. o., IČO 25107232, se sídlem Praha 1, Ostrovní 222/8, zastoupené JUDr. Františkem Zadinou, advokátem se sídlem Sázavka 46, o 2.000.000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 24 C 106/2011, o dovolání žalobce a) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 7. 2013, č. j. 22 Co 102/2013-406, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 25. 7. 2013, č. j. 22 Co 102/2013-406, bylo potvrzeno ve vztahu k žalobci a) usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 11. 1. 2013, č. j. 24 C 106/2011-389, jímž bylo odmítnuto podání žalobců žaloba o zaplacení částky 2.000.000 Kč .

Žalobce nezastoupen advokátem podal proti usnesení odvolacího soudu dovolání, jehož obsahem je výčet zdravotních komplikací a psychických útrap, jež měly být žalobcům způsobeny postupem žalované a justičních orgánů.

Usnesením ze dne 12. 11. 2013, č. j. 24 C 106/2011-414, vyzval obvodní soud dovolatele k předložení plné moci advokátu, jehož si pro dovolací řízení zvolil, a předložení dovolání sepsaného tímto advokátem či sdělením, že se ztotožňuje s podáním žalobce. Dále vyzval dovolatele k doplnění dovolání o náležitosti dle § 241a odst. 1 o. s. ř. a poučil jej o procesních následcích, pokud této výzvě nevyhoví. Dovolatel této výzvě v poskytnuté lhůtě nevyhověl, požádal o rozšíření pravomoci pro svého opatrovníka - advokáta ustanoveného mu v řízení vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 32 C 10/2011. Ten však jakékoli zastupování dovolatele nad rámec řízení ve věci sp. zn. 32 C 10/2011 odmítl a neakceptoval plnou moc žalobce.

Podle § 241 odst. 1, 2 a 4 o. s. ř. musí být dovolatel, který je fyzickou osobou, v dovolacím řízení zastoupen advokátem nebo (v rozsahu oprávnění stanoveného notářským řádem) notářem, jímž musí být dovolání též sepsáno; to neplatí, má-li takový dovolatel právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.].

Není-li splněna podmínka uvedená v § 241 o. s. ř., postupuje soud obdobně podle § 104 odst. 2 o. s. ř. (§ 241b odst. 2 o. s. ř.) a učiní vhodná opatření k odstranění nedostatku podmínky řízení. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Jelikož dovolatel výzvě soudu ve stanovené lhůtě ani později nevyhověl a nedostatek podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení neodstranil. Dovolání žalobce a) je přitom přesvědčivým dokladem o potřebě kvalifikovaného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení, neboť postrádá zákonné náležitosti i věcnou argumentaci oproštěnou od nadbytečných úvah, irelevantních stesků, nezvladatelných emocí a vulgárních komentářů.

Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil. Učinil tak usnesením předsedy senátu, jak mu to výslovně umožňuje ustanovení § 243f odst. 2 o. s. ř.

Bylo-li dovolací řízení zastaveno, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 31. ledna 2017

JUDr. Robert Waltr předseda senátu