25 Cdo 4223/2016
Datum rozhodnutí: 07.03.2017
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.25 Cdo 4223/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Martou Škárovou v právní věci žalobce P. V. , zastoupeného Mgr. Karlem Jindrákem, advokátem se sídlem v Praze 10, Černokostelecká 856/33, proti žalovanému JUDr. A. H., advokátu se sídlem v Praze 4, Hviezdoslavova 1600/6, zastoupenému Mgr. Monikou Hoffmannovou, advokátkou se sídlem v Praze 3, Jeseniova 1169/51 , o 398.742,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 25 C 215/2014, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 4. 2016, č. j. 55 Co 70/2016-182, o opravu rozhodnutí, takto:

I. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. prosince 2016, č. j. 25 Cdo 4223/2016-214, se v záhlaví opravuje tak, že označení žalovaného a jeho zástupkyně správně zní: proti žalovanému JUDr. A. H., advokátu se sídlem v Praze 4, Hviezdoslavova 1600/6, zastoupenému Mgr. Monikou Hoffmannovou, advokátkou se sídlem v Praze 3, Jeseniova 1169/51 . II. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. prosince 2016, č. j. 25 Cdo 4223/2016-214, se ve výroku II. opravuje tak, že výrok II. správně zní: Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 10.200,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí k rukám Mgr. Karla Jindráka, advokáta se sídlem v Praze 10, Černokostelecká 856/33 .
Odůvodnění:V záhlaví rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 20. prosince 2016, č. j. 25 Cdo 4223/2016-214, bylo nesprávně uvedeno číslo orientační v adrese sídla žalovaného a příjmení právní zástupkyně žalovaného. Ve výroku II. rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 20. prosince 2016, č. j. 25 Cdo 4223/2016-214, je nesprávně uvedena výše náhrady nákladů řízení, neboť právnímu zástupci žalobce byla přiznána náhrada nákladů řízení včetně DPH ve výši 21%, přestože není plátcem DPH.
Podle § 164 o. s. ř. předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.
Jelikož jde o chybu v psaní ve smyslu § 164 o. s. ř., bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 7. března 2017

JUDr. Marta Škárová
předsedkyně senátu