25 Cdo 4216/2007
Datum rozhodnutí: 12.11.2008
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
25 Cdo 4216/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce B. V., proti žalované České republice Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, o obnovu řízení, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 11 C 120/2001, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. prosince 2006, č. j. 20 Co 382/2006-133, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze usnesením ze dne 15. 12. 2006, č. j. 20 Co 382/2006-133, k odvolání žalobce potvrdil usnesení ze dne 11. 4. 2006, č. j. 11 C 120/2001-114, jímž Obvodní soud pro Prahu 1 zamítl žalobu na obnovu řízení vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 11 C 123/99 a rozhodl o náhradě nákladů řízení, dále zamítl žádost žalobce, aby námitku podjatosti soudců Městského soudu v Praze mohl odůvodnit protokolárně, a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto usnesení podal žalobce vlastnoručně psané dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po zjištění, že dovolání bylo proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o.s.ř., dospěl k závěru, že v dané věci brání rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř. odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Podle odst. 4 dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o.s.ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

V posuzované věci žalobce podal vlastnoručně psané dovolání, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem, a nebylo prokázáno (ani tvrzeno), že by sám měl právnické vzdělání. Poté, co byla jeho žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení pravomocně zamítnuta, byl žalobce usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 9. 7. 2007, č. j. 11 C 120/2001-144 (stejnopis mu byl doručen dne 7. 9. 2007), vyzván, aby si pro podání dovolání zvolil zástupce z řad advokátů, jehož prostřednictvím podá řádné dovolání; byl zároveň poučen, že nebude-li ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, dovolací soud řízení zastaví. Žalobce na tuto výzvu reagoval opětovnou žádostí o ustanovení zástupce pro dovolací řízení, ve stanovené lhůtě si však zástupce nezvolil.

Dovolatel tedy nedostatek povinného zastoupení do současné doby (soudem stanovená lhůta uplynula dne 22. 9. 2007) neodstranil, ačkoliv byl poučen o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení i o procesních důsledcích nesplnění této podmínky. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil, aniž se mohl zabývat otázkou dalších náležitostí podaného dovolání a jeho přípustnosti.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 věty první a § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. listopadu 2008

JUDr. Petr Vojtek, v. r.

předseda senátu