25 Cdo 417/2017
Datum rozhodnutí: 28.03.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 věta druhá o. s. ř.25 Cdo 417/2017


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Robertem Waltrem v právní věci žalobkyně PREdistribuce, a. s. , IČO 27376516, se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, proti žalovanému M. B. , zastoupenému JUDr. Zuzanou Greco, advokátkou se sídlem Praha 10, K Sokolovně 37/2, o 261.850,35 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 5 C 347/2009, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 9. 2013, č. j. 51 Co 237/2013-122, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 11.616 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí k rukám JUDr. Zuzany Greco, advokátky se sídlem Praha 10, K Sokolovně 37/2.


Odůvodnění:

Žalobkyně podáním ze dne 2. 3. 2017 vzala zpět své dovolání ze dne 24. 1. 2017 proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 9. 2013, č. j. 51 Co 237/2013-122.
Vzhledem k tomuto procesnímu úkonu dovolatelky Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) podle § 243c odst. 3 věty druhé za použití § 243f odst. 2 o. s. ř. dovolací řízení zastavil. Postupoval přitom podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 (srov. čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb.), neboť dovoláním napadený rozsudek odvolacího soudu byl vydán 13. 9. 2013.
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243c odst. 3, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. Žalovaný má právo na náhradu nákladů zastoupení, které se skládají z odměny advokáta ve výši 9.300 Kč podle § 1 odst. 2, § 6 odst. 1, § 7 bod 6, § 8 odst. 1 a § 11 odst. 1 písm. k) vyhlášky č. 177/1996 Sb. za jeden úkon právní služby, spočívající ve vyjádření k dovolání žalobkyně, a z náhrady hotových výdajů ve výši 300 Kč podle § 2 odst. 1 a § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., to vše zvýšeno o náhradu za daň z přidané hodnoty podle § 137 odst. 3 o. s. ř. ve výši 2.016 Kč, celkem tedy 11.616 Kč.
K rozhodnutí o vrácení soudního poplatku je věcně příslušný soud, který rozhodl o věci v prvním stupni (srov. § 3 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. března 2017

JUDr. Robert Waltr
předseda senátu