25 Cdo 4113/2010
Datum rozhodnutí: 22.12.2010
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.
25 Cdo 4113/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce J. P. , o nejasném podání, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 10 Nc 7708/2009, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 25. 11. 2009, č. j. 28 Co 603/2009-10, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Okresní soud v Kladně usnesením ze dne 29. 10. 2009, č. j. 10 Nc 7708/2009-6, odmítl podání žalobce ze dne 22. 6. 2009 a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalobce Krajský soud v Praze usnesením ze dne 25. 11. 2009, č. j. 28 Co 603/2009-10, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce dovolání a namítá, že vady žaloby byly odstraněny přesně podle výzvy soudu ze dne 13. 8. 2009. Odvolací soud se podle něj nezabýval právními důvody jeho odvolání a usnesení soudu prvního stupně pouze potvrdil. Navrhl, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí pro nezákonnost zrušil.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že nejsou splněny podmínky dovolacího řízení.

Podle ust. § 241 odst. l, věty první, o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.

Podle ust. § 241 odst. 2 o. s. ř. odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Podle ust. § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc, a dovolání bylo touto osobou sepsáno. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání rozhodnout.

V dané věci žalobce podal dovolání, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem, a nebylo prokázáno (ani tvrzeno), že by sám měl právnické vzdělání. Usnesením Okresního soudu v Kladně ze dne 23. 3. 2010, č. j. 10 Nc 7708/2009-15, jehož stejnopis byl žalobci doručen dne 7. 4. 2010, byl žalobce vyzván, aby si ve lhůtě 15 dní od doručení tohoto usnesení zvolil právního zástupce - advokáta, a předložil jím doplněné dovolání s poučením, že pokud tak neučiní, bude dovolací řízení zastaveno. Jeho žádosti o ustanovení zástupce pro dovolací řízení nebylo vyhověno (usnesení Okresního soudu v Kladně ze dne 15. 7. 2010, č. j. 10 Nc 7708/2009-24). Žalobce si v určené lhůtě ani dodatečně advokáta pro dovolací řízení nezvolil, naopak podáním ze dne 26. 8. 2010 dal najevo, že výzvě vyhovět nehodlá.

Vzhledem k tomu, že žalobce si dosud právního zástupce pro dovolací řízení nezvolil a nedostatek povinného zastoupení ani dodatečně neodstranil, ačkoliv byl poučen o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení i o důsledcích nesplnění této podmínky, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2, věty třetí, o. s. ř. zastavil, aniž se zabýval otázkou dalších náležitostí podaného dovolání.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. l a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., s tím, že v dovolacím řízení žalobci žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. prosince 2010

JUDr. Marta Škárová, v. r.
předsedkyně senátu