25 Cdo 4107/2010
Datum rozhodnutí: 15.06.2011
Dotčené předpisy: § 236 o. s. ř., § 30 o. s. ř.

25 Cdo 4107/2010


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka ve věci žalobců
a) I. Š.
,
b) L. M.
, proti žalovaným
1) A. Z.,
a
2) J. Z.
, o náhradu škody, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 10 C 296/2008, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 19. 3. 2010, č.j. 60 Co 418/2009-134, takto:


Dovolání
se odmítá
.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Brně - pobočka ve Zlíně jako soud odvolací usnesením ze dne 19. 3. 2010, č.j. 60 Co 418/2009-134, potvrdil usnesení ze dne 5. 8. 2008, č.j. 10 C 296/2008-108, ve výroku, jímž Okresní soud ve Zlíně neustanovil žalobcům dalšího zástupce pro zastupování v řízení.


Žalobci nezastoupeni advokátem podali proti usnesení odvolacího soudu dovolání a současně požádali soud o ustanovení zástupce z řad advokátů a osvobození od soudních poplatků.


Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu dále jen o. s. ř. ) dospěl k závěru, že dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný. Vzhledem k nepřípustnosti dovolání není nedostatek podmínky povinného zastoupení dovolatele v daném případě důvodem pro zastavení dovolacího řízení (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).


Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.


Dovolání není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť usnesení o zamítnutí žádosti o ustanovení zástupce pro řízení není rozhodnutím ve věci samé, ani podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 o. s. ř., v nichž jsou taxativně vyjmenovány případy přípustnosti dovolání a tento mezi nimi uveden není (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 9. 2003, sp. zn. 29 Odo 265/2003, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 47/2006).


Nejvyšší soud proto podle § 218 písm. c) ve spojení s § 243b odst. 5 větou první o. s. ř. dovolání odmítl.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 15. června 2011


JUDr. Robert Waltr, v. r.

předseda senátu