25 Cdo 4105/2013
Datum rozhodnutí: 28.01.2014
Dotčené předpisy: § 241b o. s. ř.25 Cdo 4105/2013
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců Mgr. Miloše Póla a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce J. Š. , zastoupeného Mgr. Janem Válkem, advokátem v Praze 1, Havlíčkova 1680/13, proti žalované Mgr. H. S. , za účasti vedlejšího účastníka na straně žalované HDI Versicherung AG , zapsané v obchodním rejstříku Obchodního soudu ve Vídni pod sp.zn. 91142 h, se sídlem Edelsinnstrasse7-11, A-1120 Vídeň, Rakousko, obou zastoupených Mgr. Robertem Tschöplem, advokátem v Brně, Radnická 14/16, o zaplacení 82.752,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 27 C 144/2010, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. února 2013, č.j. 22 Co 7/2013-199, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žalovaná a vedlejší účastník na její straně jsou povinni společně a nerozdílně zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 5.711,20 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí k rukám Mgr. Jana Válka, advokáta v Praze 9.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Obvodní soud pro Prahu 4 rozsudkem ze dne 23.8.2012, č.j. 27 C 144/2010 163, uložil žalované zaplatit žalobci 82.752,- Kč spolu se specifikovaným úrokem z prodlení a dále ji zavázal společně a nerozdílně s vedlejším účastníkem k náhradě nákladů řízení, a to jednak žalobci ve výši 45.754,- Kč, jednak státu ve výši 5.280,- Kč, v obou případech ve lhůtě tří dnů od právní moci rozhodnutí. Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 18.2.2013, č.j. 22 Co 7/2013-199, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a přiznal žalobci náklady odvolacího řízení ve výši 24.768,70 Kč.

Dovoláním lze napadnout rozhodnutí odvolacího soudu ve lhůtě 2 měsíců od jeho doručení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.). Tzv. blanketní dovolání, případně dovolání, které neobsahuje všechny předepsané náležitosti, může být o údaje, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá, v čem spatřuje splnění předpokladů jeho přípustnosti nebo o vymezení důvodů dovolání, doplněno jen v průběhu trvání lhůty k dovolání. Dovolání, které v této prekluzivní lhůtě řádně doplněno nebylo, musí být odmítnuto (§ 241b odst. 1 a § 243c odst. 1 o.s.ř.). Rozsudek odvolacího soudu byl v tomto případě doručen zástupci žalované 28.5.2013 a dovolání jím bylo podáno 29.7.2013, tedy poslední den dovolací lhůty, aniž v něm bylo uvedeno, v čem je spatřováno splnění předpokladů dovolání a aniž by obsahovalo vymezení důvodu dovolání. Z uvedených důvodů nemohl dovolací soud jinak, než dovolání žalované podle § 243c odst. 1 o.s.ř. odmítnout.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 28. ledna 2014


JUDr. Marta Škárová
předsedkyně senátu