25 Cdo 4072/2013
Datum rozhodnutí: 14.01.2014
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.25 Cdo 4072/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců Mgr. Miloše Póla a JUDr. Marty Škárové v právní věci žalobců a) J. V. a b) L. Š. , proti žalovanému JUDr. M. V., MBA , IČO 66217377, se sídlem Brno, Lidická 710/57, zastoupenému JUDr. Zdeňkem Brunclíkem, advokátem se sídlem Brno, Lidická 710/57, o náhradu škody, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 29C 32/2011, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31.1.2013 č.j. 44 Co 423/2012-64, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
V dovolacím řízení platí (§ 241 odst. 1 o.s.ř.), že dovolatel, případně dovolatelé, musí být, nemají-li sami právnické vzdělání, zastoupeni advokátem, kterým také musí být sepsáno dovolání. Vzhledem k tomu, že podmínka povinného zastoupení dovolatelů advokátem, která je zvláštní podmínkou dovolacího řízení, nebyla v době podání dovolání splněna, byli oba dovolatelé vyzváni usnesením Městského soudu v Brně ze dne 17.9.2013, č.j. 29C 32/2011-111, aby si advokáta zvolili a jeho prostřednictvím podali řádné dovolání, a to ve lhůtě tří týdnů. Dovolatelé byli současně poučeni o následcích nevyhovění výzvě. Toto usnesení bylo oběma dovolatelům doručeno 24.9.2013, aniž na ně jakkoli reagovali nebyla předložena plná moc advokáta ani dovolatelé, kteří nemají právnické vzdělání, nepožádali o ustanovení zástupce.

Nejvyšší soud s ohledem na to, že nebyla splněna podmínka, bez které nelze v dovolacím řízení pokračovat, dovolací řízení zastavil (§ 243c odst. 3 a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 14. ledna 2014 JUDr. Robert Waltr
předseda senátu