25 Cdo 4059/2016
Datum rozhodnutí: 24.11.2016
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 241 odst. 1 o. s. ř.25 Cdo 4059/2016
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Robertem Waltrem v právní věci žalobkyně P. Š. , proti žalované Všeobecné fakultní nemocnici v Praze , IČO 00064165, se sídlem Praha 2, U Nemocnice 2, za účasti Kooperativa pojišťovny, a. s., Vienna Insurance Group, IČO 47116617, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, jako vedlejšího účastníka na straně žalované, o 5.000.000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 42 C 1/2010, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 11. 2015, č. j. 16 Co 252/2015-372, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 24. 11. 2015, č. j. 16 Co 252/2015-372, potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 29. 12. 2014, č. j. 42 C 1/2010-337, jímž byla zamítnuta žaloba o náhradu škody na zdraví žalobkyně způsobené nesprávně provedenými operacemi její osoby u žalované.
Rozsudek odvolacího soudu napadla žalobkyně dovoláním ze dne 29. 2. 2016, jež bylo sepsáno bez povinného zastoupení advokátem a v němž podala návrh, aby jí byl ustanoven právní zástupce z důvodu její nepříznivé finanční situace. Jelikož neprokázala své osobní, majetkové a výdělkové poměry, byl tento návrh usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 25. 5. 2016, č. j. 42 C 1/2010-384, zamítnut.
Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne 13. 7. 2016, č. j. 42 C 1/2010-385, žalobkyni vyzval, aby si pro podání dovolání v této věci zvolila advokáta, a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání. Byla poučena, že nebude-li tato podmínka řízení (srov. § 241 odst. 1 o. s. ř.) ve stanovené lhůtě splněna, bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatelka však nedostatek povinného zastoupení ve stanovené desetidenní lhůtě k tomu určené neodstranila.
Absence povinného zastoupení dovolatelky advokátem je nedostatkem podmínky řízení, jenž nebyl ani dodatečně ve lhůtě k tomu stanovené odstraněn, Nejvyšší soud proto dovolací řízení v souladu s § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř. zastavil.
Pro úplnost lze dodat, že Ústavní soud již v usnesení ve věci sp. zn. Pl. ÚS 43/2000 ze dne 14. 9. 2000 a v celé řadě dalších rozhodnutí dospěl k závěru, že institut povinného zastoupení advokátem v některých typech soudního řízení (včetně řízení o dovolání) není v rozporu s ústavním pořádkem České republiky.
Bylo-li dovolací řízení zastaveno, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 24. listopadu 2016

JUDr. Robert Waltr
předseda senátu