25 Cdo 4047/2009
Datum rozhodnutí: 13.07.2011
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
25 Cdo 4047/2009


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Robertem Waltrem ve věci žalobce Mgr. M. Š. , proti žalovaným 1) JUDr. Miroslavu Hauerlandovi , soudnímu exekutorovi, se sídlem Praha 5, Zborovská 1222/3, 2) České republice - Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem Praha 2, Vyšehradská 16, o zadostiučinění za nemajetkovou újmu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 25 C 17/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 3. 2009, č.j. 35 Co 611/2008-117, takto:

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 4. 2011, č.j. 25 Cdo 4047/2009-162, se opravuje tak, že v záhlaví se slova rozsudku Městského soudu v Praze a ve výrokové části pod body I, II a III slova Rozsudek/rozsudek Městského soudu v Praze nahrazují slovy Usnesení/usnesení Městského soudu v Praze a v prvním řádku čtvrtého odstavce na straně 5 odůvodnění se slova rozsudek odvolacího soud nahrazují slovy usnesení odvolacího soudu . O d ů v o d n ě n í :

V záhlaví, výrokové části a na jednom místě odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 14. 4. 2011, č.j. 25 Cdo 4047/2009-162, bylo omylem přezkoumávané usnesení Městského soudu v Praze (odvolacího soudu) ze dne 19. 3. 2009, č.j. 35 Co 611/2008-117, označeno jako rozsudek.

Postupem podle § 243c odst. 1 a § 164 o. s. ř. předseda senátu Nejvyššího soudu výše uvedenou zřejmou nesprávnost tímto usnesením opravil.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 13. července 2011

JUDr. Robert Waltr, v. r.
předseda senátu