25 Cdo 4040/2008
Datum rozhodnutí: 11.12.2008
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
25 Cdo 4040/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce B. V., proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti ČR, o náhradu škody, vedené u Okresního soudu Praha - západ pod sp. zn. 6 C 1101/2001, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 15. února 2007, č. j. 19 Co 548/2006, 549/2006-184, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud Praha západ rozsudkem se dne 19. 4. 2006, č. j. 6 C 1101/2001-153, zamítl žalobu, jíž se žalobce domáhal po žalovaném státu zaplacení částky 336.000,- Kč s příslušenstvím, a rozhodl o náhradě nákladů řízení, a usnesením ze dne 1. 8. 2006, č. j. 6 C 1101/2001-158, zamítl žádost žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů pro nalézací řízení.

Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 15. 2. 2007, č. j. 19 Co 548/2006, 549/2006-184, k odvolání žalobce potvrdil rozsudek i usnesení soudu prvního stupně a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce vlastnoručně psané dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po zjištění, že dovolání bylo proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o.s.ř., dospěl k závěru, že v dané věci brání rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř. odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Podle odst. 4 dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o.s.ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

V posuzované věci žalobce podal vlastnoručně psané dovolání, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem, a nebylo prokázáno (ani tvrzeno), že by sám měl právnické vzdělání. Poté, co byla jeho žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení pravomocně zamítnuta, byl žalobce usnesením Okresního soudu Praha západ ze dne 17. 7. 2008, č. j. 6 C 1101/2001-226 (stejnopis mu byl doručen dne 25. 7. 2008), vyzván, aby si pro podání dovolání zvolil zástupce z řad advokátů, jehož prostřednictvím podá řádné dovolání, nebo aby předložil soudu osvědčení o svém vysokoškolském právnickém vzdělání; byl zároveň poučen, že nebude-li ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení výzvě vyhověno, dovolací soud řízení zastaví. Žalobce na tuto výzvu reagoval žádostí o prodloužení lhůty pro ustanovení zástupce pro dovolací řízení, ta mu byla usnesením Okresního soudu Praha západ ze dne 19. 8. 2008, č. j. 6 C 1101/2001-241, prodloužena do 30. 9. 2008, ovšem žalobce si ani v této prodloužené lhůtě zástupce nezvolil.

Dovolatel tedy nedostatek povinného zastoupení do současné doby (soudem stanovená lhůta uplynula dne 30. 9. 2008) neodstranil, ačkoliv byl poučen o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení i o procesních důsledcích nesplnění této podmínky. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil, aniž se mohl zabývat otázkou dalších náležitostí podaného dovolání a jeho přípustností.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 věty první a § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. prosince 2008

JUDr. Petr Vojtek, v. r.

předseda senátu