25 Cdo 3924/2008
Datum rozhodnutí: 11.12.2008
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
25 Cdo 3924/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka ve věci žalobce P. P., proti žalovaným 1) České republice Ministerstvu spravedlnosti, 2) m. č. P., 3) h. m. P., 4) Městskému soudu v Praze, 5) Nejvyššímu správnímu soudu, a 6) Ústavnímu soudu, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 13 C 33/2006, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. 4. 2007, č.j. 39 Co 108, 109/2007-56, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 4. 4. 2007, č.j. 39 Co 108, 109/2007-56, potvrdil usnesení ze dne 20. 7. 2006, č.j. 13 C 33/2006-43, ve znění opravného usnesení ze dne 20. 12. 2006, č.j. 13 C 33/2006-49a, jimiž Obvodní soud pro Prahu 2 odmítl podání žalobce ze dne 20. 2. 2006 označené jako žaloba , které bylo u tohoto soudu podáno dne 23. 2. 2006, a rozhodl o nákladech řízení; odvolací soud dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze podal žalobce dovolání a současně podle § 30 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) požádal o ustanovení advokáta ex offo .

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po zjištění, že dovolání bylo podáno včas, oprávněnou osobou účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), shledal, že nejsou splněny podmínky pro jeho projednání.

Podle § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 4 o.s.ř. je-li dovolatel fyzickou osobou, musí být v dovolacím řízení zastoupen advokátem nebo (v rozsahu oprávnění stanoveného notářským řádem) notářem, který dovolání také sepíše; to neplatí, má-li takový dovolatel právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.].

Ustanovení § 241 o.s.ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení; její nedostatek však lze odstranit. Za této situace soud postupuje obdobně podle § 104 odst. 2 o.s.ř. (§ 241b odst. 2 o.s.ř.) a učiní vhodná opatření k odstranění tohoto nedostatku. Nezdaří-li se uvedený nedostatek odstranit, dovolací řízení musí být zastaveno.

V posuzované věci byla žádost dovolatele o ustanovení zástupce z řad advokátů zamítnuta usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 7. 11. 2007, č.j. 13 C 33/2006-74, které bylo potvrzeno usnesením Městského soudu v Praze ze dne 30. 6. 2008, č.j. 39 Co 146/2008-86. Následně soud prvního stupně usnesením ze dne 7. 8. 2008, č.j. 13 C 33/2006-93a, dovolatele, který nebyl v dovolacím řízení náležitě právně zastoupen, vyzval, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto usnesení soudu předložil plnou moc advokáta zvoleného pro zastupování v dovolacím řízení a tímto advokátem sepsané dovolání. Na tuto výzvu dovolatel reagoval přípisem ze dne 17. 8. 2008, v němž pouze zopakoval svou žádost o ustanovení advokáta ex offo .

Jelikož dovolatel nedostatek uvedené podmínky ve stanovené lhůtě ani později neodstranil, přestože byl o povinném zastoupení v dovolacím řízení a důsledcích jeho absence soudem řádně poučen, Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. dovolací řízení zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř., neboť přestože dovolatel zastavení dovolacího řízení zavinil, označeným žalovaným v tomto řízení nevznikly náklady, na jejichž náhradu by jinak měli vůči dovolateli právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. prosince 2008

JUDr. Robert Waltr, v. r.

předseda senátu