25 Cdo 3850/2010
Datum rozhodnutí: 30.11.2010
Dotčené předpisy: § 239 odst. 3 o. s. ř.
25 Cdo 3850/2010


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka ve věci žalobce J. S. , proti žalovanému označenému Globus ČR, k. s. , Hypermarket Praha Černý Most, Chlumecká ul. 765/6, 198 19 Praha 9, IČO 63473291 , o náhradu nemajetkové újmy, o zrušení rozhodnutí o přestupku, o návrhu žalobce na nařízení předběžného opatření, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 60 C 89/2010, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 9. 2010, č.j. 18 Co 347/2010-18, takto:

Dovolání se odmítá . O d ů v o d n ě n í :
Městský soud v Praze usnesením ze dne 1. 9. 2010, č.j. 18 Co 347/2010-18, potvrdil usnesení ze dne 4. 8. 2010, č.j. 60 C 89/2010-11, jímž Obvodní soud pro Prahu 9 odmítl návrh žalobce na nařízení předběžného opatření, kterým by žalovaný byl zavázán uhradit přestupkovou pokutu s příslušenstvím uloženou žalobci dne 18. 6. 2010 v prostorách žalovaného.

Proti tomuto usnesení podal žalobce dovolání. Vytýkal odvolacímu soudu, že se nezabýval žalobcem tvrzenými skutečnostmi odůvodňujícími jeho návrh a neprozkoumal důvody pro osvobození od soudních poplatků. Rozhodování soudů podle něj v sobě nese subjektivitu, neodbornost a podjatost. Nesouhlasil též se závěrem odvolacího soudu, že jím podaný návrh na nařízení předběžného opatření neobsahuje všechny náležitosti stanovené v § 75 odst. 2 o. s. ř. Vyjádřil přesvědčení, že je nesprávné i poučení o nepřípustnosti dovolání, neboť má za to, že právo na opravný prostředek proti jakémukoli rozhodnutí v jeho neprospěch mu nelze upřít. Navrhl, aby dovolací soud uložil soudu prvního stupně povinnost věc (včetně návrhu na nařízení předběžného opatření) znovu projednat a prozkoumat všechna tvrzení a důkazy v návrzích žalobce.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že v daném případě dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není přípustné.

Dovolatel není zastoupen advokátem, ani nedoložil, že by měl sám právnické vzdělání (srov. § 241 o. s. ř.), avšak vzhledem k tomu, že jeho dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není přípustné, není tento nedostatek podmínky dovolacího řízení důvodem k zastavení dovolacího řízení podle § 104 odst. 2 o. s. ř. Zákon totiž v ustanovení § 241b odst. 2 o. s. ř. stanoví, že není-li splněna podmínka uvedená v § 241 o. s. ř., postupuje se obdobně podle § 104 odst. 2 o. s. ř.; to však neplatí, bylo-li dovolání podáno opožděně, někým, kdo k dovolání není oprávněn, nebo směřuje-li proti rozhodnutí, proti němuž není dovolání přípustné.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Dovolání je mimořádným opravným prostředkem, který lze použít jen v případě, že tak zákon výslovně stanoví. Dovolatel se tedy mýlí, domnívá-li se, že má právo podat dovolání proti jakémukoli rozhodnutí v jeho neprospěch, a opomíjí, že měl k dispozici a také využil řádný opravný prostředek proti rozhodnutí soudu prvního stupně, tj. odvolání.

Podle ustanovení § 239 odst. 3 věty první o. s. ř. je dovolání též přípustné proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí návrhu (žaloby); to neplatí, jestliže byl odmítnut návrh na předběžné opatření (§ 75a a § 75b) nebo návrh na zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví (§ 78d).

Z uvedeného vyplývá, že dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí návrhu na vydání předběžného opatření, není přípustné.

Nejvyšší soud proto dovolání odmítl podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř., aniž se mohl zabývat věcí z hlediska námitek v něm uplatněných.

Okolnost, že žalobce vzal žalobu podáním ze dne 1. 11. 2010 zpět, neměla na rozhodnutí o dovolání žádný vliv; o zpětvzetí žaloby přísluší rozhodnout soudu prvního stupně.

O náhradě nákladů dovolacího nebylo rozhodnuto, neboť nejde o rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. listopadu 2010

JUDr. Robert Waltr, v. r.
předseda senátu