25 Cdo 3844/2015
Datum rozhodnutí: 15.12.2015
Dotčené předpisy: § 240 odst. 1 o. s. ř., § 218a o. s. ř.25 Cdo 3844/2015

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Vojtkem v právní věci žalobce Ing. B. B. , proti žalovanému Stavebnímu bytovému družstvu Domažlice , se sídlem v Domažlicích, Masarykova 486, IČO 00040088, zastoupenému JUDr. Zdeňkem Králem, advokátem se sídlem v Klatovech, Domažlická 800, o náhradu škody, vedené u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 3 C 133/2009, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 10. 2014, č. j. 13 Co 350/2014-574, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud odmítl dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 10. 2014, č. j. 13 Co 350/2014-574, jako opožděné podle § 243c odst. 3 věty první a § 218a o.s.ř., neboť bylo podáno po uplynutí dvouměsíční lhůty od doručení rozhodnutí odvolacího soudu (§ 240 odst. 1 o.s.ř.).

Žalobce v podání ze dne 18. 6. 2015 požadoval u Okresního soudu v Domažlicích, aby soud postupoval podle usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sen. zn. 31 NSČR 9/2015, aniž by však upřesnil, zda se jedná o doplňující podání k některému z předchozích podání nebo o dovolání a případně proti jakému rozhodnutí. Na základě výzvy soudu žalobce dne 14. 8. 2015 sdělil, že toto podání je dovoláním proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl (ve spojení s rozsudkem soudu I. stupně) mé žádosti o ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé . Z toho plyne, že jeho dovolání nesměřuje proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 3. 2015, č. j. 18 Co 150/2015-616, jímž odvolací soud potvrdil usnesení Okresního soudu v Domažlicích ze dne 11. 2. 2015, č. j. 3 C 133/2009-590, kterým byl zamítnut návrh žalobce na osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce. Vzhledem k tomu, že v podání ze dne 30. 1. 2015 uvádí, že měl v úmyslu podat dovolání proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 10. 2014, č. j. 13 Co 350/2014-574, jímž nebylo rozhodnuto ve věci samé, pak dovolání ze dne 18. 6. 2015, upřesněné podáním ze dne 14. 8. 2015, nepochybně směřuje právě proti tomuto rozhodnutí, kterým odvolací soud potvrdil usnesení ze dne 11. 8. 2014, č. j. 3 C 133/2009-541, jímž Okresní soud v Domažlicích rozhodl o nepřiznání osvobození od soudních poplatků žalobci a zamítl jeho návrh na ustanovení zástupce pro případné dovolací řízení ve věci samé (v podání ze dne 25. 6. 2014 žalobce vyjádřil úmysl podat dovolání proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 3. 2014, č. j. 13 Co 439/2013-508, jímž již bylo rozhodnuto ve věci samé).

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 10. 2014, č. j. 13 Co 350/2014-574, bylo dovolateli doručeno dne 9. 12. 2014, dovolání bylo podáno k soudu dne 18. 6. 2015, tedy po uplynutí dvouměsíční zákonné lhůty. Z tohoto důvodu nebylo zapotřebí řešit otázku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241b odst. 2 o.s.ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. prosince 2015

JUDr. Petr Vojtek předseda senátu