25 Cdo 380/2002
Datum rozhodnutí: 28.03.2002
Dotčené předpisy: § 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb.
25 Cdo 380/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce B. V. proti žalované České republice - Ministerstvu spravedlnosti ČR, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 11 C 45/92, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. února 1998, č. j. 39 Co 625/97 69, t a k t o :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. února 1998, č. j. 39 Co 625/97 69, kterým byl rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 12. 6. 1997, č. j. 11 C 45/92 50, v zamítavém výroku o věci samé ohledně částky 3.000,- Kč a ve výroku o nákladech řízení potvrzen a jímž bylo rozhodnuto o náhradě nákladů odvolacího soudu a byl zamítnut návrh na připuštění dovolání, podal žalobce dovolání, které podáním ze dne 30. 7. 2001, doručeným soudu prvního stupně dne 31. 7. 2001, vzal zpět.

Podle ustanovení části dvanácté, hlavy I, bodu 17 zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (1. 1. 2001) nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (tj. podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000).

Vzhledem k tomu, že dovolatel vzal dovolání zpět, Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 4 věty druhé o.s.ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c/ o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 28. března 2002

JUDr. Olga Puškinová, v. r.

předsedkyně senátu