25 Cdo 3777/2013
Datum rozhodnutí: 18.02.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 237 o. s. ř.25 Cdo 3777/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce Ing. J. K. zastoupeného JUDr. Ing. Jiřím Malantou, advokátem se sídlem v Brně, Wurmova 601/16, proti žalovanému JUDr. E. V. , zastoupenému JUDr. Radovanem Zubkem, advokátem se sídlem v Brně, Antonína Slavíka 1313/7, o 2.337.048,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 37 C 19/2007, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. července 2013, č. j. 44 Co 252/2013-264, takto:
Dovolání se odmítá. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. července 2013, č. j. 44 Co 252/2013-264, jímž bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně o nepřiznání osvobození od soudních poplatků, není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť nejsou splněny podmínky přípustnosti v tomto ustanovení uvedené.

Dovolatel sice namítá, že odvolací soud měl vyřešit posuzovanou právní otázku jinak, neuvádí však žádnou konkrétní právní otázku, na jejímž řešení závisí napadené rozhodnutí a kterou by měl dovolací soud vyřešit jinak, tj. odlišně od toho, jak ji dříve vyřešil (srov. § 237 o. s. ř.). Dovolatel spatřuje nesprávné právní posouzení v tom, že odvolací soud nezohlednil některé skutečnosti a jeho tvrzení, zejména že jeho příjmy v roce 2012 v celkové výši 5.887.584,- Kč byly dosaženy především na základě platby 4.849.000,- Kč účelově vázáné na likvidaci stávajících a výstavbu nových ohrad pro chov dostihových koní v souvislosti s budováním silničního obchvatu obce Lechovice. Namítá, že tato platba zkreslila výsledky jeho podnikatelské činnosti i výši prostředků, jež má k dispozici v hotovosti a na účtu, a že soud měl vycházet z výsledků jeho hospodaření za předchozí roky 2006 - 2010, kdy byl ve ztrátě. Dovolatel se tak v podstatě domáhá přezkoumání skutkového stavu ohledně své majetkové a sociální situace. Námitka nesprávného skutkového zjištění však není způsobilým dovolacím důvodem, tím je pouze nesprávné právní posouzení věci (srov. § 241a odst. 1 o. s. ř.).

Odvolací soud při svém rozhodnutí přihlédl ke všem relevantním hlediskům v jejich souhrnu, vzal v úvahu stav a strukturu majetku žalobce, výši peněžních prostředků v hotovosti a na účtu a ve svém závěru, že poměry žalobce neodůvodňují přiznání osvobození od soudních poplatků ve smyslu § 138 odst. 1 o. s. ř., se neodchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu a nejedná se o řešení právní otázky, která by měla být vyřešena jinak.

Nejvyšší soud proto dovolání jako nepřípustné podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 18. února 2015
JUDr. Marta Škárová předsedkyně senátu