25 Cdo 375/2010
Datum rozhodnutí: 11.03.2010
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř. ve znění do 30.06.2009
25 Cdo 375/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce MgA. K. Š. proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o 3.850.000,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 22 C 251/2006, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. ledna 2009, č. j. 68 Co 522/2008-166, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. O d ů v o d n ě n í:


Žalobkyně podala dovolání (současně požádala o ustanovení zástupce pro dovolací řízení) proti rozsudku ze dne 26. 1. 2009, č. j. 68 Co 522/2008-166, jímž Městský soud v Praze k jejímu odvolání potvrdil rozsudek ze dne 7. 5. 2008, č. j. 22 C 251/2006-116, kterým Obvodní soud pro Prahu 2 zamítl žalobu na zaplacení 3.850.000,- Kč, a rozhodl o náhradě nákladů řízení; odvolací soud rozhodl též o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po zjištění, že dovolání bylo proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v § 240 odst. 1 o.s.ř., dospěl k závěru, že v dané věci brání rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení. Vzhledem k datu vydání napadeného rozhodnutí přitom postupoval podle dosavadních předpisů (tj. podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. 7. 2009 srov. čl. II, bod 12, zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony).

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle § 241 odst. 2 o.s.ř. odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Podle odst. 4 dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o.s.ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

V posuzované věci žalobkyně podala vlastnoručně psané dovolání, aniž byla při tomto úkonu zastoupena advokátem, a nebylo prokázáno (ani tvrzeno), že by sama měla právnické vzdělání. Poté, co k odvolání žalobkyně Městský soud v Praze usnesením ze dne 30. 11. 2009, č. j. 68 Co 509/2009-214, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 30. 9. 2009, č. j. 22 C 251/2006-200, jímž byla zamítnuta žádost žalobkyně o ustanovení zástupce pro dovolací řízení, byla žalobkyně usnesením soudu prvního stupně ze dne 30. 12. 2009, č. j. 22 C 251/2006-217 (stejnopis jí byl doručen dne 7. 1. 2010), vyzvána, aby si pro podání dovolání zvolila zástupce z řad advokátů, jehož prostřednictvím podá řádné dovolání; byla zároveň poučena, že nebude-li ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení výzvě vyhověno, dovolací soud řízení zastaví. Žalobkyně na tuto výzvu reagovala opětovnou žádostí o ustanovení advokáta, sama si ovšem zástupce nezvolila, a tedy nedostatek povinného zastoupení do současné doby neodstranila; Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil, aniž se mohl zabývat otázkou náležitostí podaného dovolání.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 věty první a § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. března 2010

JUDr. Petr Vojtek,v.r.
předseda senátu