25 Cdo 374/2009
Datum rozhodnutí: 17.03.2009
Dotčené předpisy:

25 Cdo 374/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobkyně Č. p. a. s., zastoupené advokátem, proti žalovanému V. P., o 3.721,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 9 C 660/2006, o dovolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. dubna 2007, č. j. 22 Co 79/2007-31, takto:


Dovolání se odmítá.


Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 19. 1. 2007, č. j. 9 C 660/2006-21, zastavil řízení z důvodu zpětvzetí žaloby, rozhodl o vrácení soudního poplatku a o náhradě nákladů řízení.


K odvolání žalovaného proti výroku o náhradě nákladů řízení Městský soud v Praze usnesením ze dne 27. 4. 2007, č. j. 22 Co 79/2007-31, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.


Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, v němž namítá, že žaloba nebyla podána důvodně a že mu nebylo umožněno jednat a hájit se před soudem. Navrhuje, aby dovolací soud zrušil usnesení odvolacího soudu a usnesení soudu prvního stupně a svým rozhodnutím žalobu zamítl .


Podle ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení.


Podle ustanovení § 240 odst. 2 o. s. ř. zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout; lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u dovolacího nebo odvolacího soudu.


Podle ustanovení § 240 odst. 3 o. s. ř. lhůta je zachována také tehdy, jestliže dovolání bylo podáno po uplynutí dvouměsíční lhůty proto, že se dovolatel řídil nesprávným poučením soudu o dovolání. Neobsahuje-li rozhodnutí poučení o dovolání, o lhůtě k dovolání nebo o soudu, u něhož se podává, nebo obsahuje-li nesprávné poučení o tom, že dovolání není přípustné, lze podat dovolání do čtyř měsíců od doručení.


Podle ustanovení § 57 odst. 2 o. s. ř. se lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.


Podle ustanovení § 57 odst. 3 o. s. ř. je lhůta zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.


Jak vyplývá z obsahu spisu, usnesení odvolacího soudu obsahuje správné poučení, podle něhož dovolání proti výroku o náhradě nákladů řízení není přípustné.


Usnesení odvolacího soudu bylo řádně doručeno žalovanému dne 18. 5. 2007. Opravné usnesení vydáno nebylo. Žalovaný podal dovolání proti usnesení odvolacího soudu osobně do podatelny soudu prvního stupně dne 17. 9. 2007. Z toho je zřejmé, že zákonná dvouměsíční lhůta dodržena nebyla.


Protože dovolání bylo podáno až po marném uplynutí lhůty k dovolání, jejíž zmeškání nelze prominout, bylo podle ust. § 243b odst. 5, věty první, a § 218a o. s. ř. odmítnuto.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., neboť žalovaný nemá na náhradu nákladů dovolacího řízení právo a žalobkyni náklady v dovolacím řízení nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 17. března 2009


JUDr. Marta Škárová, v. r.


předsedkyně senátu